دانستنیهاواطلاعاتی جامع پیرامون قرآن کریم

دانستنیهاواطلاعاتی جامع پیرامون قرآن کریم

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

*تعدادسوره های قرآن:114

*تعدادآیات قرآن:6236

*تعدادکلمات قرآن:77807

*تعدادجزءهای قرآن:30

*تعداد حزب های قرآن:120

*تعدادسوره های مکی:86

*تعداد سوره های مدنی:28

*تعدادسوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشوند:29

*تعدادسوره هایی که با قسم خوردن(سوگند)آغازمیشوند:15

*تعداد سوره هایی که قسم خوردن(سوگند)درآنهادیده میشود:22

*تعدادسوره های جزءسی قرآن:37

*تعدادسوره هایی که بالفظ(ایهاالنبی)آغازمیشوند:3سوره-احزاب،طلاق وتحریم.

*تعدادسوره هایی که با لفظ(یاایهاالناس)آغازمیشوند:2سوره-نساءو حج.

*تعداد سوره هایی که بالفظ(یاایهاالذین آمنوا)آغازمیشوند:3سوره-مائده،حجرات وممتحنه.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(الحمدلله)آغازمشوند:5سوره-حمد،انعام،کهف،سبا وفاطر.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(اذا)آغازمیشوند:7سوره-واقعه،منافقون،تکویر،انفطار،انشقاق،زلزال،نصر.

*تعداد سوره هایی که بالفظ(انا)آغازمیشوند:4سوره-فتح،نوح،قدر وکوثر.

*تعداد سوره هایی که بالفظ(الم)آغازمیشوند:6سوره-بقره، عنکبوت، آل عمران، روم ،سجده ولقمان.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(الر)آغازمیشوند:5سوره-هود،یونس،یوسف،ابراهیم وحجر.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(تبارک الذی)آغاز میشوند:2سوره-فرقان وملک.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(حم)آغازمیشوند:6سوره-دخان،جاثیه،احقاف،زخرف،فصلت ومومن.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(سبح یا یسبح)آغازمیشوند:6سوره-حدید،حشر،صف،جمعه،تغابن واعلی.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(قد)آغازمیشوند:2سوره-مومنون ومجادله.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(قل)آغازمیشوند:5سوره-جن،کافرون،توحید،فلق وناس.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(ویل)آغازمیشوند:2سوره-مطففین وهمزه.

*تعدادسوره هایی که بالفظ(هل)آغازمیشوند:2سوره-غاشیه ودهر.

*تعدادسوره هایی که به اسم پیامبران است:6سوره-ابراهیم،نوح،هود،یوسف،یونس ومحمد(ص).

*تعدادسوره هایی که به نام حیوانات است:6سوره-بقره(گاوماده)نحل(زنبورعسل)نمل(مورچه)عنکبوت ،عادیات(اسبهای تندرو)وفیل.

÷÷÷اسامی ونامهای دیگرقرآن کریم÷÷÷

کتاب،ذکر،فرقان،نور،تنزیل،بیان،بلاغ،مبین،احسن الحدیث ورحمت.

*قرآن کریم درمدت چندسال نازل شد:23سال(13سال درمکه و10سال درمدینه).

*قرآن کریم به چند صورت نازل شد:2صورت(یکباردفعی ویکبارهم تدریجی).

*کدام سوره بزرگترین سوره قرآن است:سوره بقره با286آیه.

*کدام سوره کوتاهترین سوره قرآن است:سوره کوثربا3آیه.

*کدام سوره دو مرتبه برپیامبر(ص) نازل گردید:سوره حمد

*کدام سوره( بسم الله الرحمن الرحیم)ندارد:سوره توبه( برائت).

*کدام سوره دو(بسم الله الرحمن الرحیم)دارد:سوره نمل(درآغازودرآیه 30).

*کدام سوره درآغازبرپیامبر(ص)نازل شد:سوره علق(اقرءباسم ربک).

*کدام سوره دروسط قرآن قراردارد:سوره کهف(هیجدهمین سوره).

*کدام سوره آخرین باربرپیامبر(ص)نازل شد:سوره نصر(درسال دهم هجرت درحج الوداع).

*کدام سوره درتمام آیات آن لفظ جلاله (الله)بکاررفته است:سوره مجادله -40بار.

*کدام سوره قلب قرآن است:سوره یس(یاسین).

*کدام سوره به  عروس قرآن معروف است:سوره الرحمن.

*کدام سوره احسن القصص است:سوره یوسف.

*کدام سوره به زبان بندگان نازل گردیده است:سوره حمد.

*کدام سوره به سوره امام حسین(ع) معروف است:سوره فجر.

* کدام سوره درشان حضرت علی(ع)وحضرت فاطمه(س)بخاطر بخشیدن غذا است:سوره دهر(هل اتی).

*کدام سوره باقسم آغازوباحمدبه پایان میرسد:سوره صافات.

 *کدام سوره به نام یک کشور است:سوره روم.

*کدام سوره به نام یک قوم است:سوره سبا

*کدام سوره خواندنش در نماز هاواجب است:سوره حمد.

*کدام سوره (آیه الکرسی)درآن قراردارد:سوره بقره.

*کدام سوره به بنی اسراییل معروف است:سوره اسراء.

*کدام سوره به رسالت حضرت محمد(ص)اززبان حضرت عیسی(ع)بشارت داده است:سوره صف(آیه 6).

*کدام سوره اشاره به پناه بردن به خداازشرشیطان درشروع به خواندن قرآن دارد:سوره نحل(آیه 98).

* کدام سوره خواندنش برابربا ثلث قرآن است:سوره توحید.

*کدام سوره خواندنش برابربا ربع قرآن است:سوره کافرون.

*کدام سوره خواندنش به زنان سفارش شده است:سوره نور.

*کدام سوره خواندنش به زنان سفارش نشده است:سوره یوسف.

*کدام سوره با (ن)آغازوپایان میپذیرد:سوره قلم.

*کدام سوره اشاره به وجوب نمازشب برپیامبر(ص)دارد:سورهمزمل.

*کدام سوره اشاره به سال تولد پیامبراسلام(ص)وداستان تخریب کعبه دارد:سوره فیل.

*کدام سوره با لفظ(سوره)آغاز شده است:سوره  نور.

*کدام سوره بیشترین لفظ(یاایهاالذین آمنوا)رادارد:سوره مائده(16بار).

*کدام سوره هفتاد اسم الهی (غیر ازالله)درآن است:سوره انعام.

*کدام سوره درهنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نمودند:سوره  انعام.

*کدام سوره هفت سوگند پیاپی درآن آمده است:سوره شمس.

*کدام سوره است که نام حضرت یوسف 25باردرآن آمده است:سوره یوسف.

*کدام سوره بیشترین سوگنددر آ ن بکاررفته است:سوره شمس(11سوگند).

*کدام سوره دارای دوسجده مستحبی است:سوره حج.

*کدام سوره به سوره تودیع معروف است:سوره نصر.

*کدام سوره به هنکام وضو گرفتن خواندنش مستحب است:سوره قدر. 

*کدام سوره به نسب نامه(شناسنامه) خداوند معروف است:سوره توحید.

*کدام سوره است که از 28 حرف عربی حروف(ث،خ،ج،ف،ظ،ش،ز)درآن دیده نمیشوند:سوره حمد.

*کدام سوره است که تمام آیاتش به(د)ختم میشود:سوره توحید.

*کدام سوره است که تمام آیاتش به(ر)ختم میشود:سوره کوثر.

*کدام سوره است که تمام آیاتش به(س)ختم میشود:سوره ناس.

*کدام سوره است که تمام آیاتش به (ی)ختم میشود:سوره لیل.

*کدام سوره به سوره پاکدامنی وعفت معروف است:سوره نور.

*کدام سوره یکجاوعلنی اولین بارتوسط پیامبر(ص)برمردم مکه خوانده شد:سوره نجم.

*کدام سوره،بریدن دماغ کفاراست(به فرموده امام صادق(ع):سوره انفال.

*کدام سوره بیشترین لفظ(یا بنی آدم)درآن بکاررفته است:سوره اعراف.

*کدام سوره داستان موسی(ع) وخضر(ع)رادر خود دارد:سوره کهف.

*کدام سوره صفات متعدد (عبادالرحمن)رابیان میکند:سوره فرقان.

*کدام سوره به دسته (اصحاب یمین،اصحاب شمال وسابقون)اشاره دارد:سوره واقعه.

*کدام سوره به نام کوهی است که درآن حضرت موسی(ع)با خدا مناجات کرد:سوره طور.

*کدام سوره که داستان ذوالقرنین درآن آمده است:سوره کهف.

*کدام سوره هاازهمنام های قرآن بشمار میروند:سوره های فرقان ونور.

*کدام سوره ها به معوذتین معروف اند:سوره های فلق وناس.

*کدام سوره هابه فرموده پیامبر(ص)اوراپیرکردند:سوره های هود،واقعه،مرسلات ونباء.

*کدام سوره هادر شب قدرخواندن آنها سفارش شده است:سوره های عنکبوت وروم.

*کدام سوره هاسجده واجب دارند:سوره های سجده(آیه15)سوره فصلت(37)سوره نجم(62)سوره علق(19).

*کدام سوره ها به سوره های( سبع الطول) معروف اند:بقره،آل عمران،نساء،مائده،انعام،اعراف،انفال وبرائت.

*کدام سوره ها به زهراوان معروعف اند:سوره های بقره وآلعمران.

*کدام سوره هابه طواسین معروف اند:سوره های  نمل،شعراء وقصص(اول آنهاباطس وطسم شروع شده است).

*کدام سوره ها به عزائم معروف اند:سوره های سجده،فصلت،نجم وعلق(سوره هایی که سجده واجب دارند).

*چندسوره سجده مستحبی دارند:11سوره

*بزرگترین سوره مکی چه نام دارد:سوره شعراء(227آیه).

*بزرگترین واولین  سوره مدنی چه نام دارد:سوره بقره(286آیه).

*کوتاهترین سوره قرآن کریم چیست:سوره کوثر(3آیه و10کلمه).

*بلندترین آیه قرآن کریم چیست:آیه282 (بقره).

*کوتاهترین آیه قرآن کریم چیست:مدهامتان(درسوره الرحمن).

*بلندترین کلمه قرآن چیست:فاسقیناکموه(در سوره حجر).

*کلمه وسط قرآن چیست:ولیتلطف(درسوره کهف).

*کلمه وسط سوره حمد چیست:نستعین

*کلمه قرآن درکدام سوره بیشتر آمده است:سوره اسرا.

*کدام کلمه درتمام سوره ها بکاررفته است:الله.

*تاج سوره ها که بهترین ومهمترین آیات است:بسم الله الرحمن والرحیم.

*آیه(فبای الاءربکماتکذبان)چندبارودرچه سوره ای بکاررفته است:31درسوره الرحمن.

*اولین آیه ای که برحضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد:اقراءباسم ربک الذی خلق.(آیه اول سوره علق).

*آخرین آیه ای که برحضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد:الیوم اکملت لکم دینکم و...(

*بزرگترین عدد درقرآن چیست:صد هزار(وارسلناه الی مائه الف...)درسوره صافات آیه 147.

*درآیه الکرسی لفظ مقدس( الله) چندبار آمده است:چهار بار.

*کدام صفت الهی درتمام سوره هاآمدهاست:رحیم.

*تنهاصفت الهی که درتمام سوره ها به جزسوره توبه آمده اند:رحمن.

*قسمتی ازیک آیه است که ازدو سوی به یک شکل خوانده میشود:ربک فکبر.

*دو آیه که تمام حروف الفبای عربی درآنها بکاررفته است:آیه154آل عمران وآیه آخر سوره فتح.

*آیه ای که سه  بارکلمه( رب)درآن تکرار شده است:آیه36سوره جاثیه.

*خداونددرسوره بلد به شهری قسم یاد کرده است:مکه(هذا البلد).

*آیه حجاب در چه سوره ای است:سوره نور(آیه31).

*آیه ولایت(انما ولیکم الله وارسول والذین آمنوا...) درچه سوره ای آمده است: سوره مائده(آیه55).

*آیه صلوات فرستادن بر پیامبراسلام (ص)وآلش (ع)درچه سوره ای آمده است: سوره احزاب(آیه56).

*آیه مودت اهل بیت پیامبر(ص)(قل لااسئلکم علیه اجرا...)در چه سوره ای است:سوره شوری(آیه 23).

*آیه تطهیرپیامبر(ص)واهل بیت(ع)(انما یرید الله لیذهب ...)درچه سوره ای است:سوره احزاب( آیه33).

*آیه اسوه بودن پیامبر(ص)(لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه)درچه سوره ای است:سوره احزاب(آیه21).

*آیه وجوب روزه گرفتن درچه سوره ای آمده است:سوره بقره.(آیه 183).

*آیه مراحل وضو گرفتن درچه سوره ای است: سوره مایده.(آیه 6).

*اولین قسم (سوگند)ازچه سوره ای آغاز شده است:سوره صافات.

*آیه ای که نخستین باربه مسلمانان ا جازه جهاد دادکدام است: سوره حج(آیه 39)..

*آیه الکرسی(الله لا اله الاهوحی القیوم) درچه سوره ای است وشامل چند آیه است:سوره بقره وسه آیه (آیات255تا257).

*آیه استرجاع (بازگشت به سوی خدا)درچه سوره ای است:سوره بقره(آیه 156).

*آیه رفع زخم چشم(وان یکاد...)در چه سوره ای است:سوره قلم(آیه51).

*آیه وحدت(واعتصموا بحبل الله...)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه103).

*آیه تعاون(وتعاونوا علی البر...)درچه سوره ای است:سوره مائده(آیه2).

*آیه پیروزی حق(جاءالحق وزهق الباطل...)درچه سوره ای است:شوره اسرا(آیه81).

*آیه اطاعت(اطیعواالله واطیعواالرسول و...)درچه سوره ای است:سوره نساء(آیه59).

*آیه بشارت به مستضعفین(ونرید ان من علی الذین استضعفوا...)درچه سوره ای است:سوره قصص(آیه5).

*آیه مصونیت قرآن(انا نحن نزلنا الذکر...)درچه سوره ای است:سوره

*آیه شهیدان زنده اند(ولاتحسبن الذین قتلوا...)درچه سوره ای است:سوره ال عمران(آیه169).

*آیه اضطرارودرماندگی(امن یجیب المضطراذادعاه...)درچه سوره ای است:سوره نمل(آیه62).

*آیه تهیه نیرو وآمادگی(واعدوا لهم مستطعتم من ...)درچه سوره ای است:سوره انفال(آیه60).

*آیه قرض الحسنه(ان تقرضوا الله قرضاالحسنه...)درچه سوره ای است:سوره تغابن(آیه17).

*آیه نیکو خواندن قرآن(ورتل القرآنترتیلا)در چه سوره ای است:سوره مزمل(آیه4).

*آیه آرامش قلوب(الا بذکر الله تطمئن القلوب)درچه سوره ای است:سوره رعد(آیه28).

*آیه همه میمیرند(کل نفس ذائقه الموت...)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه185).

*آیه اسراف نکردن(کلوا واشربواولاتسرفوا)درچه سوره ای است:سوره اعراف(آیه31).

*آیه نزول قرآن(شهررمضان الذی انزل فیه القرآن)در چه سوره ای است:سوره بقره(آیه185).

*آیه شرح صدر(رب اشرح لی صدری...)درچه سوره ای است:سوره طه (آیه25).

*آیه گوش دادن وسکوت(واذاقریءالقرآن فاستمعوا...)درچه سوره ای است:سوره اعراف(آیه204).

*آیه بقیه الله(بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین)درچه سوره ای است:سوره هود(آیه86).

*آیه غیبت نکردن(ولا یغتب بعضکم بعضا...)درچه سوره ای است:سوره حجرات(آیه12).

*آیه مغرورانه قدم نگذاشتن(ولاتمش فی الارض مرحا)درچه سوره ای است:سوره اسرا(آیه37).

*آیه انتخاب واختیار(انا هدیناه السبیل اماشاکراواماکفورا)درچه سوره ای است:سوره ده (آیه3).

*آیه اراده بیداری ازخواب( قل انما انابشرمثلکم...)درچه سوره ای است:سوره کهف(آیه110آخر).

*آیه خیانت نکردن در امانات(لاتخونواالله والرسول...)درچه سوره ای است:سوره انفال(آیه27).

*آیه برتری تقوا(ان اکرمکم عندالله اتقاکم)در چه سوره ای است:سوره حجرات(آیه13).

*آیه پیروزی آشکار(انا فتحنالک فتحا مبینا)درچه سوره ای است:سوره فتح(آیه1).

 

 

 

÷÷شناخت سوره های قرآن÷÷

*معنای سوره:سوره به معنی رفعت ومنزلت است.ودر اصطلاح سوره بخشی ازقرآن است،همانندشهری که حصار ودیواری آن راازقسمتهای دیگر

جدا میکند.(الاتقان سیوطی/ج1ص52).

 

*تعریف سوره های مکی:سوره هایی که در مکه یا اطراف آن ویابه قولی قبل ازهجرت برپیامبراسلام(ص)نازل شده اند را مکی گویند وتعدادآنهارا86

سوره ذکر کرده اند.

 

*تعریف سوره های مدنی:سوره هایی که در مدینه یااطراف آن ویا به قولی بعدازهجرت برپیامبراسلام(ص)نازل شده اند رامدنی گویند وتعدادآنهارا28

سوره ذکر کرده اند.

 

÷÷ویژگیهای سوره های مکی÷÷                                                           ÷÷  ویژگیهای سوره های مدنی÷÷

 *کوتاه بودن آیات وسوره ها.                                                                  *طولانی  بودن آیات وسوره ها

*دعوت به توحیدوتوجه به معاد.                                                               *دعوت به جهاد ومسائل مربوط به آن.

*کثرت لفظ(یا ایها الناس)دراول آیات.                                                        *بیان احکام ،مقررات وقوانین عبادی،اخلاقی واجتماعی

*کثرت سوگند(قسم)ووجود سوره هایی که با قسم شروع میشوند                      *جدل بااهل کتاب(یهود ونصاری)ودعوت آنان به دین اسلام. .

*قصص انبیاءوسرگذشت اقوام ومردمان پیشین.                                           *کثرت لفظ(یا ایها الذین آمنوا)دراول آیات.    

 

÷واژه هایی پیرامون تقسیم بندی آیات قرآنی÷÷

*محکم: آیاتی هستند که از نظرلفظ ومعنی ازاستواری خاص برخوردارندو  ابهام وشبهه ای ندارند.مراداز آیه روشن است وآنرابه معانی دیگر

نمیتوان حمل کرد.

 

*متشابه:آیاتی هستند که ازنظرلفظ یا معنی از ابهام وچند پهلویی برخوردارندوقابلیت این رادارند که تاویل وتفسیرشوند.برای فهم درست آنهاباید

لزآیات دیگری  کمک گرفت.

*ناسخ:گاهی دربعضی از آیات بیان حکم وقانونی شده است ،بغد ازآن آیه ای نازل شده وحکم ودستور سابق را متوقف یالغو یا باطل کرده

 وقانون یا حکمی دیگر  رابیان میکند.(معنای نسخ همین است یعنی برداشتن یک حکم وعوض کردن یک تشریع).

*منسوخ:آیه ای راکه حکمش عوض شده باشد منسوخ میگویند.(آشنایی با سوره ها/جوادمحدثی ص25و26).   

 

**آیات مربوط به قرآن**

÷ان هذا القرآن یهدی للتیهی اقوم ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.(سوره اسرا/آیه9).

÷انا انزلناه فی لیله القدر.(سوره قدر/آیه 1).

÷انا انزلناه فی لیله المبارکه.(سوره دخان/آیه).

÷قدجاءکم من الله نوروکتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.(  سوره مایده /آیه15).

÷هذابیان   للناس وهدی وموعظه للمتقین.(سوره آل عمران/آیه 138).

÷ ونزلنا علیک الکتاب تبینالکل شیء.(سوره نحل/آیه89).

÷وانزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون.(سوره نحل/آیه44).

÷کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیتناویزکیهم ویعلمکم الکتاب والحکمه.(سوره بقره/آیه151).

÷کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرواآیاته ولیتذکر اولو الاباب.(سوره ص/آیه29).

÷یا ایها الناس قدجاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور.(سوره یونس/آیه57).  

÷و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ(سوره انعام /آیه19).

÷افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفا لها.(سوره محمد(ص)/آیه24).    

 

/ 0 نظر / 28 بازدید