100 سوال تست کنکوری از دین و زندگی سال دوم

100سؤالات دین و زندگی دوم کنکوری

1-وجه شباهت بدن انسان با جهان خلقت،ضمن حاکمیت ارتباط طولی و ارتباط عرضی در هر دو مورد در.......... ارتباط ......... به دلیل...........آفرینش است.22

1) تقدم-طولی-هدفداری                                       2)تاخر-طولی-هدفداری

3)تقدم-عرضی-مخلوق بودن                                  4)تاخر-عرضی-مخلوق بودن

2ـ پیام آیه ی شریفه ی: «یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، فادخلی فی عبادی، و ادخلی جنتی» این است که ............ (سراسری ریاضی)23

1) وصول به مرتبه ی رضوان، مقدّمه ی حصول اطمینان

2) ورود به بهشت ویژه ی الهی، معلول برای خدا ماندن

3) ورود به مراتب انسانی و خروج از آن، به انتخاب خود انسان

4) خودیابی و وصول به اطمینان، مسبّب برخورداری از مقام «رضا»

3-از دقت در آیه شریفه:{و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه....}مفهوم میگردد که....... ذات باری تعالی است و این به دلیل ........... اوست. 24

1)وسوسه های نفسانی انسان,معلوم-علم ذاتی             2)وسوسه های نفسانی انسان,معلوم-قرب وجودی

3)انسان و نفس وسوسه گراو,مخلوق-علم ذاتی             4)انسان ونفس وسوسه گراو,مخلوق-قرب وجودی

4ـ مژده ی «لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» بهره ی افرادی است که:

1) مرگ را طلوعی از پس غروب وتولدی دیگر می دانند.

2)خود را به لباس تقوی که بهترین لباس است آراسته اند.

3)ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند.

4)خلوص در راه خدا را بهترین ذخیره ی هر لحظه ی زندگی خود قرار می دهند

5-با توجه به آیه شریفه:{یعلمون ظاهرا من الحیاهٌ الدنیا و هم عن الاخرهٌ هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق}دل به دنیا سپردن به برداشتی از...............و..............می انجامد.25

1)عبث یافتن نظام آفرینش- غفلت از آخرت         2)عبث یافتن نظام آفرینش- غفلت از یاد خدا

3)بی نصیب ماندن از تفکردر آفرینش- غفلت از یاد خد    4 )بی نصیب ماندن از تفکر در آفرینش- غفلت از آخرت

6-با توجه به آیه شریفهٌ{ان الذین توفاهم الملائکهٌ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض...}کسانی که بر خویشتن ستمکار بودند در عالم........میگویند:ما در زمین از مستضعفان بودیم و فرشتگان میگویند:.........27

1)برزخ-{الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاٌ یومکم}

2)قیامت-{الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاٌ یومکم}

3)برزخ-{الم تکن ارض الله واسعهٌ ٌفتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا}

4)قیامت-{الم تکن ارض الله واسعهٌ ٌفتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا}

7-تمام آیات دال بر تحقق معاد جسمانی است به استثنای آیه 26  : 

1){و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون}

2){قل یحییها الذی انشاَها اول مرهٌ و هو بکل خلق علیم}

3){و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم}

4){ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی اٌن نسوی بنانه}

8-راه رهایی از مشکلات درونی اضطراب آور ..........است و استواری پیامبران مقابل سر سختی قوم خود از..........آنان بوده است.210

1)ایمان به خداوند-توکل      2)توکل بر خداوند-ایمان       3)ایمان به خداوند-ایمان         4)توکل بر خداوند-توکل

9-مظهر تمام و کمال حق و جلوهء زیبایی های او ؛ همان.........هستند  و  بازتاب محبت ، به سوی بر خورداران از محبت  است و آیه شریفه ..........حاکی از آن است.211

1)فرشتگان مقرب-{قل ما سالتکم من اجر فهو لکم}             

2)پیامبر و اهل بیت او-{ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم}

3)فرشتگان مقرب-{قل لااساٌلکم علیه اجرا الا المودهٌ فی القربی}

 4) پیامبر و اهل بیت او-{قل لااساٌلکم علیه اجرا الا المودهٌ فی القربی}

10-کدام آیه به ((علت پوشش)) اشاره دارد؟213

1){قل للمومنات یغضهن من ابصارهن و یحفظن فروجهن}

2){و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جنوبهن}

3){قل للمومنین یغضوامن ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بمایصنعون}

4){یا ایهالنبی قل لازواجک وبناتک ونساالمومنین یدنین علیهن من جلابیهن ذلک ادنی ...}

11- به دور بودن از خود خواهی و خود ستایی - توسل به زور و جبر - توجه به تکرار منکر و ترک واجب -  اکتفا به موعظه و نصیحت موثر (به ترتیب)موصوف به کدام وصف احکام امر به معروف و نهی از منکر میشود؟214

1)شرایط- مراحل- روش- مراحل                              2)روش - شرایط - مراحل - روش

3)روش- مراحل- شرایط - مراحل                              3)شرایط – روش -  مراحل - شرایط

12ـ پیام آیه ی شریفه ی: «اولم یکف بربک انه علی کل شیءِ شهید» 23

1)  جبران کننده ی نقص وجودی انسان، ارتباط با کمال مطلق است.

2)  رهایی از بند گناه، معلول آگاه شدن از حقایق موجود در هستی است.

3)  هر انسانی احساس کند که در پیشگاه خدا، در چنگال گناه اسیر نخواهد شد.

4) کفایت حساب رسی خداوند، موجب می شود که هر مکلّفی حساب رس اعمال خود باشد.

  13ـ محل تحقّق عبارت: «فنعم اجر العاملین» ، «الذین تتوفاهم الملائکة .... ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون» و «فبئس مأوی المتکبرین» (به ترتیب)، عالمِ ........ و عالمِ ........ و عالمِ ....... می باشد. 7-8-29

1) برزخ ـ برزخ ـ رستاخیز                                    2) برزخ ـ رستاخیز ـ برزخ

3) رستاخیز ـ رستاخیز ـ برزخ                                     4) رستاخیز ـ برزخ ـ رستاخیز

14ـ آیه ی شریفه ی: «فاذا هم قیامٌ ینظرون» موضوع ...... در نفخ صور ....... است. 28

1) زنده شدن همه ی انسان ها ـ اول                                2) زنده شدن همه ی انسان ها ـ دوم

3) مدهوشی اهل آسمان و زمین ـ اول                              4) مدهوشی اهل آسمان و زمین ـ دوم

15ـ آیات شریفه ی: «علمت نفس ما احضرت» و «فذقوا ما کنتم تکنزون» (به ترتیب) موضوع ...... و ...... اعمال انسان در عرصه ی .......  می باشد .  29

1- تجسم ـ تجسم ـ قیامت   2) تجسم ـ تجسم ـ برزخ    3) تصویر ـ تجسم ـ قیامت    4) تجسم ـ تصویر ـ برزخ   

 16ـ مبنای این پیام امام خمینی (ره) که فرمودند: «باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» کدام دستور قرآنی است؟  212

1) «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً  لا تفرقوا و اذکرو نعمة الله علیکم»

2) «و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البیّنات»

3) «یا ایها الذین امنوا اتّقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون»

4)«لا تجد قوماً یومنون بالله و الیوم الآخر یواذون من حاة الله و رسولة»

17ـ «علم به ادامه ی ترک معروف و عمل به منکر»، «رعایت مصلحت مخاطب» و «قبول شهادت از سوی امام حسین (ع) و یاران وفادار»،(به ترتیب) از .........،.........و.......... امر به معروف و نهی از منکر است. (سراسری ریاضی)214

1) روش ـ شرایط ـ روش   2) روش ـ روش ـ شرایط   3) شرایط ـ شرایط ـ روش   4) شرایط ـ روش ـ شرایط

18ـ آن جا که مس وجود انسان با کیمیای کار، مبدّل به زر می گردد و کار و تلاش، نقش خط تبسم را بر رخسار هم نوع و تلاشگر، به دنبال دارد؛ فرد تلاشگر به یکی از آثار تربیتی کار که ......... است، دست یافته است. (سراسری ریاضی)215

1) لطافت احساس            2) شکوفایی استعدادها       3) احساس عزّت نفس        4) تمرکز قوّه ی خیال

19-جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. (سراسری انسانی 86)22

ارزش هر کس به درک و ............. وی از حقیقت هستی و جایگاه انسانی در کاردانی آفرینش بستگی دارد.

1) فهم                            2) پرهیز                          3) دوری                          4) جدایی

20- این که گفته شود:«خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها و زشتی ها را درک کند و آن گاه که به سوی زیبایی ها روی آورد در درون خود، احساس خرسندی نماید و اگر بسوی بدی ها و زشتی ها رهسپار شود، ملامت گر خویش باشد» توجه ما به کدام آیه جلب می شود؟ (سراسری انسانی 86) 23

1) و نفس ما سَواها فَألهما فجورَها و تقواها

2) فاذا سَوّیتُه و نَفَخْتُّ فیه من روحی فَقعُوا له ساجدین

3) انّی اعلم غیب السموات و الأرض واَعْلم مه تُبدون و ما تکتمون

4) و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطّیبّات

21- سوگند های مؤکد شیطان برای فریب فرزندان آدم به انتقام.....بود و عامل مؤثر در اثر گذاری وسوسه های او .....است. (سراسری انسانی 86) 24        

1) مأمور شدن به سجده به انسان ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

2) رانده شدن از در گاه الهی ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

3) رانده شدن از درگاه الهی ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

4)مأمور شدن به سجده بر انسان ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

22- با تدبّر در آیه ی شریفه ی «وَ ما خَلَقنَا السَّماء و الارضَ و ما بَینهُما باطلاً» قرآن لازمه ......... و نشانه ای بر .......... معاد است. (سراسری انسانی 86)26

1) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ ضرورت

2) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ امکان

3) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ ضرورت

4) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ امکان

23- بهترین گواهان قیامت ............ اند زیرا ............. (سراسری انسانی 86)28

1) پیامبران و امامان ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

2) فرشتگان الهی ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

3) فرشتگان الهی ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

4) پیامبران و امامان ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

24- حضرت شعیب (ع) نه تنها در مقابل اذیت و آزار قوم خود عقب نشینی نکرد، بلکه به تلاش خود امیدوار و مصمّم بود و به آنان فرمود: (سراسری انسانی 86)210

1) «اِنی توکَلتُ علی الله ربی و ربکم»                    

2) «قل حسبی الله علیه یتوکَل المتوکّلین »

3) «و ما توفیقی الاّ بالله علیه توکَلتُ و الیه اُنیب»

4) «فاذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحُبُّ المتوکّلین»

25- کدام مطلب با آراستگی در دین اسلام مصداق ندارد؟ (سراسری انسانی 86)211

1) مؤمنان حضور عزتمند با عفت و آراسته دراجتماع دارند.

2) دین اسلام دین آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن است.

3)پیشوایان دین اسلام تنها به زیبایی باطنی خود  می پرداختند.

4) خداوند دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود آراسته باشد.

26- کدام یک از بستگان برای مردان نا محرم اند؟ (سراسری انسانی 86)213

1) زن پدر ـ دختر زن ـ دختر عمو                                 2) زن برادر ـ‌ خواهر زن ـ دختر عمو

3) زن برادر ـ دختر زن ـ دختر خواهر                            3) زن پدر ـ خواهر زن ـ زن پسر

27- آن گاه که «احتمال اثر» مبنای وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و «خود برتر بینی» مورد تنفر گزارنده ی این فریضه قرار گیرد و علم به واجبات و محرّمات، مورد توجّه مکلّف واقع شود، به ترتیب، کدام امر محقّق می گردد؟ (سراسری انسانی 86)214

1) مراحل ـ شرایط ـ روش   2) روش ـ مراحل ـ شرایط   3)شرایط ـ مراحل ـ روش   4) شرایط ـ روش ـ شرایط

28- اطاعت خواه ناخواهی موجودات در برابر فرمان خداوند، از دقت در کدام آیه، مفهوم   می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)22

1) (والله ملک السماوات والارض و الی المصیر)

2) (الم تر ان الله یسبّحله من فی السماوات و الارض)

3) (افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض)

4) (والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه و الله علیم بما یفعلون)

29- مردود شمردن نفی آخرت وهدف قرار دادن دنیا، از دقت در کدام آیه، مفهوم می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)24

1) (الّذین ضل سعیهم فی الحیوة الدّنیا)

2) (کلاّ بل تحبّون العاجله * وتذرون الآخرة)

3) (اِنّ الّذین لا یرجعون لقاءَنا و رضوا بالحیوة الدّنیا)

4) (یعلمون ضاهراً من الحیوة الدّنیا و هم عن الآخرة هم غافلون)

30- بی ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقَّت دنیا از لوازم ....... و ....... است. (سراسری ریاضی 88)25

1) میل به جاوادنگی ـ مرگ را پایان کار دانستن                  2) میل به جاودانگی ـ تحقّق آرزوها در رستاخیز

3) هدف قراردادن دنیا ـ تحقّق آرزوها در رستاخیز               4) هدف قرار دادن دنیا ـ مرگ را پایان کار دانستن

31- مشابهت و تفاوت  (به ترتیب)، از دقّت در کدام آیات، مفهوم می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)7-29

/ 0 نظر / 37 بازدید