همیشه راه مستقیم برگزین

دوست خوبم "

یک نگاه مهربان همیشه همراه توست وآن، نگاهمهربان خدا به بندگان خود است...

بیاییم با محبت ومهربانی با گذشتوهمدلی با دوستی صداقت بخشش

وخیرخواهیبا یاد حضرتدوست وانسان های برگزیده اش ودعاوانتظارآخرین

ذخیره اش دلهایمان رابهاری وبه نگاه مهربان خدا نزدیک کنیم...

              همیشه راه مستقیم رابرگزین....

 

/ 0 نظر / 28 بازدید