سؤالات متن دین و زندگی2 همراه با پاسخ

درس اول

1. یکی از سوالات اصلی جوانان کدام است؟

ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم

 2.  پاسخ به چه سوالی در زندگی و برنامه ی یک جوان تاثیر می گذارد؟

ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم

 3. قران کریم انسان ها را به چه چیز دعوت میکند

تفکر در مسئله ی وچگونگی جهان پیرامون خود و استفاده از عقل و منطق مانند تفکر در شب و روز

 4. در چه صورتی انسان در این جهان زیان کار خواهد بود؟

کسی که خرد مندی پیشه نکند و به درستی نیندیشد

 5.خصوصیت یک جهان خیالی را بنویسید

پدیده بدون علت به وجود می آید

پدیده از علت نامناسب به وجود می آید

قانونی وجود ندارد

علم و دانش بی ارزش است

هدفی در کار نیست

 6.خصوصیات جهان واقعی را بنویسید؟

قانونمندی

هدف مندی

ارزشمند بودن علم

7.با تفکر در موجودات به چه نتایجی میرسیم

اجزای معینی دارد

نظم مخصوصی دارد

وظیفه ی معینی دارد

با یکدیگر همکاری دارند

هدف خاصی دارند

 8.شاخصه ی اصلی یک مجموعه چیست؟

هدف

 9.عدم وجود یک شاخصه ی اصلی در یک مجموعه چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

تمام فعالیت ها بیهوده و باطل میشود و سودی در بر ندارد

 10.در مواجه با یک مجموعه با سه فرض مواجه می شویم انها را بنویسید

خود به خود به وجود امده اند

خودش اگاهی دارد

خالقی توانا انرا آفریده

 11.ویژگی های خلقت خداوند در نهج البلاغه خطبه ی 90 آمده است را بنویسید

بدونه داشتن نمونه ی قبلی افرید

موجودات دلیل وجود خداوند را اثبات می کنند

موجودات را با مقیاس و نظم افرید

هدف خاصی برای خلق یک موجود در نظرش داشت

درس دوم

1. مجموعه ی نظام مند چیست

مجموعه ای است که اجزای ان به گونه ای سامان یافته اند که فعالیت دسته جمعی آنها منتهی به هدفی معین میشود

 2.یک مجموعه از چه قسمت هایی تشکیل شده

از نظام های کوچکتری که دارای هدف خاصی هستند تشکیل شده که آن نظام ها تو در تو هستند

 3.هدف واحد چیست؟

هدف واحد هدفی است که  تمام اهداف جزئی به آن ختم میشوند.

 4.با تفکر در یک مجموعه ی منظم به چه چیزی پی می بریم

فعالیت هر قسمت در خدمت کل مجموعه است

هر قسمت هدف خاصی دارد که در مسیر هدف کلی ی مجموعه است

مجموعه های بزرگتر از قسمت های کوچکتر تشکیل شده

هر چه مجموعه ای بزرگ تر باشد از قسمت های کوچکتری تشکیل شده

قسمت های کوچکتر فعالیت های هماهنگی انجام می دهند که باعث رشد یک مجموعه میشود

 5.کوچکترین مجموعه ی نظام مند چیست و از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

کوچکترین مجموعه ی نظام مند اتم است که خود ازهسته الکترون و پروتون تشکیل شده

6.جهان چگونه  افریده شده  است و هدفش چیست؟

جهان به بهترین شکل و نظم  و بدونه هیچ عیبی افریده شده و حرکت رو به سوی خداوند که کمال مطلق است میباشد

 درس سوم

1. سرانجام انسان ها در جهان اخرت چگونه است؟

گروهی به بهشت میروند

گروهی به جهنم میروند

 2.ارزش انسان در این جهان به چه چیز هایی بستگی دارد

درک انسان از حقیقت

درک جایگاه خود در نظام آفرینش

 3.حضرت علی درمورد ارزش انسان چه می فرمایند؟

خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده و در کجا قرار دارد و به کجا میرود

 5.چه کسی بهترین پاسخ به این سوال که جایگاه انسان کجاست را داده است؟ با توجه به چه مواردی(6 مورد)

خداوند

برتری نسبت به سایر موجودات

با استفاده از تفکر حقایق را دریابیم

چون که انسان دارای اختیار است و مسئول سرنوشت خویش

انسان سرشت خداجویی دارد

انسان دارای نفس لوامه و اماره است

خداوند برای انسان پیامبران و کتاب پیامبران و کتاب های آسمانی فرستاد

 6.حضرت علی در مورد نگرش دقیق به موجودات جهان چه می فرماید

در هیچ چیز نگریستم مگر انکه خدا را قبل از ان و بعد از آن و با آن ببینم

7.چرا انسان فضائل اخلاقی را دوست میدارد

خداوند شناخت خیر و نیکی و بدی و زشتی و دوری از آنرا در ما قرار داده تا به خیر و نیکی روی آوریم و از گناه  دوری کنیم از این رو همه ی فضائل نیک را دوست میداریم

 8.خداوند عوامل سقوط و گناه را چه چیز هایی معرفی می کند؟

او به ما یادآوری میکند عاملی درونی باعث گمراهی میشود و دیگر عامل نیز همان شیطان است

 9.حضرت علی در مورد عامل درونی گناه چه میفرماید

دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست

 10.راه هایی که شیطان برای گمراه ساختن انسان انتخاب میکند کدام است

زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه

سرگرم کردن به ارزو های سراب گونه ای دنیا

غافل کردن از خدا و یاد او

ایجاد کینه و دشمنی میان مردم

11.شیطان در روز قیامت به اهل جهنم چه میگوید

او میگوید خداوند به شما وعده ی حق داد  اما من به شما وعده دادم و خلاف آن عمل کردم البته من بر شما تسلطی نداشتم فقط شما را بر گناه دعوت میکردم این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید امروز خود را سرزنش کنید نه مرا نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات بدهید

 12. امام زمان در مورد مبارزه با شیطان چه میفرمایند

هیچ چیز مانند نماز بینی اورا به خاک نمی مالد

 13.چه موقع خداوند بر خود افرین  گفته است

آن گاه که خداوند مراحل خلقت انسان و رشد و تکامل وی در رحم مادر را بیان میکند و تحولات پیچیده ی زیستی او را یکی پس از دیگری نام میبرد و از دمیدن روحی ویژه در او یاد میکند

پس بزرگ و بزرگوار است خدای یکتا که نیکوترین آفرینندگان است

14.چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند

چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد

 15. پیامبر اکرم در مورد شیطان چه میفرمایند

ایشان می فرمایند من به خاطر تو شیطان را طرد کرده ام اما تو اورا دوست خود گرفته ای و به خدمت او در آمدی

 

 

درس چهارم

1.وجود انسان از چند بعد تشکیل شده

دو بعد بعد روحانی و بعد جسمانی

2.فرق بعد جسمانی و روحانی چیست؟

بعد جسمانی تجزیه پذیر است و متلاشی میشود و محدود به زمان و مکان است ولی بعد روحانی اینچنین نیست و هیچگاه حیات خود را از دست نمیدهد

 3.چه چیزی مربوط به بعد روحانی است

قوه ی تفکر و اندیشه

اختیار

تصمیم گیری

احساسات و احلاق

 4.نشانه هایی که دانشمندان برای بعد روحانی ذکر کرده اند را بنویسید

ثابت بودن نور

رویا های صادقانه

 5.ثابت بودن خود را توضیح دهید.

هرکس درک روشنی از خود دارد و به هیچگونه استدلالی نیاز ندارد و در همه ی زمان و مکان ثابت میماند

 6.چگونه میتوانیم ثابت کنیم که شخصیت انسان وابسته به جسم او نیست؟

اگر شخصیت انسان وابسته به جسم او بوددر دوران عمرش باها تغییر میکرد و به شخص دیگری تبدیل میشد

هیچگاه انسان با از دست دادن عضوی از بدنش احساس نمیکند که قسمتس از شخصیت او رفته است

 7.قوانیبن جامعه بر چه اساسی بنا شده است؟

بر اساس پذیرفتن این اصل که همیشه شخصیت   من   انسان ثابت است

 8.رویا های صادقانه یکی از دلایل وجود بعد روحانی است را توضیح دهید.

بعضی از رویا هایی که مطابق واقعیت هستن و انسان احساس میکند از محدوده ی زمانی و مکانی خارج شده و ممکن است به گذشته یا اینده برودو این در حالی است که جسمش در یک مکان شخص ثابت است

 9.در فرهنگ دینی از بعد روحانی به چه نام هایی تعبیر شده است؟

روح

10.توانایی های روح انسان کدام اند؟

توانایی انتخاب

طلب جاودانگی

درک واقعیات

ابتکار و اختراع

کسب فضیلت ها و رضیلت ها

 درس پنجم

1.تولد یک کودک چه پیامد هایی دارد

یک کودک علاوه بر اینکه رحمت الهی را با خود به خانه می اورد شادی و نشاط را در خانه می پراکند و نیز نهاد عشق و مهبت را در دل والدین می پروراند

 2.یک نوجوان چه احساساتی دارد   5 مورد

در این موقع وی احساس استقلال میکندو توانایی های جدیدی در خود در میابدو زندگی را جدی میبیند وهمچنین میفهمد رندگی فردا بستگی بهتصمیم امروزش دارد پس سعی میکند تصمیم صحیح بگیرد

 3.یک نوجوان چه دورانی را سپری میکند

 4.دیدگاه انسان ها نسبت به مرگ چیست؟

انسان دو دیدگاه در برابر مرگ دارد

برخی بر این باور اند مرگ پایان زندگی است و برخی دیگر خلاف این را میگویند

 5.دیدگاه اول نسبت به مرگ را توضیح دهید.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان میابد و رهسپار نیستی میشود

 

6.پیامد های این دیدگاه که مرگ پایان زندگی است کدام اند

چون که انسان موجودی جاودانه خاه است دچار یاس و نامیدی میشودو شادابی ونشاط زندگی را از دست میدهد و از دیگران کناره میگیرد و این منتهی به بیماری های روحی میشودو روز به روز بر سرگردانی و یاس خود می افزاید

7.دیدگاه مرگ پایان زندگی نیست را توضیح دهید.

پیروان پیبامبران الهی مرگ را پایاندفتر زندگی نمی پندارند بلکه انرا غروبی میدانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد یا پلی به حساب می اورند که انسان را از یک هستی که همان دنیاست به هستی بالاتری میبرند که همان اخرت است

 8.پیامبر اکرم در مورد مرگ چه میفرمایند

برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل میشویم

 9.از نظر پیامبر باهوش ترین مومنان چه کسانی هستن

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند

 10.حضرت علی در م.رد مرگ چه میفرمایند

ای مردم ادمی در حالی که از مرگ میگریزد انرا ملاقات میکند دوران زندگی میدان از دست دادن جان است و فراز مرگ عین نزدیک شدن به ان است

11.پیامد های این دیدگاه که مرگ پایان زندگی نیست را توضیح دهید

انسان را امیدوار میسازد و و در انسان شور و نشاط و انگیزه ی فعالیت و کار را بر می انگیزد و باعث میشود که انسان از کار خود لذت ببرد

 12.حضرت علی چه دیدگاهی نسبت به کار برای اخرت داشت و چگونه عمل کرد

روز ها به نخلستان میرفت و به حفر چاه مشغول میشد وقتی به اب میرسید در حالی که عرق از سر و رویش جاری بود انرا وقف میکرد و در اختیار عموم میگذاشت و گاه زمینی بزرگ را انتخاب میکرد و به کاشتن نخل میپرداخت و وقتی کار به انجام میرسید انرا وقف میکرد

 13.چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمیدانند؟

زیرا به ان دل نمیسپارند

 14.چرا برای بعضی ها مرگ ناگوار است؟

چون زندگی را محدود به همین دنیا میبینند

 15.نهراسیدن خداپرستان از مرگ به چه معناست؟

چون انان حساب روز قیامت را کرده بودند و برای خود توشه ای برگزیدند

 ۱۶.چه عاملی سبب میشود دفاع از حق و فداکاری در راه خدا اسان شود؟

آنان از خدا عمری طولانی میخواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به خلق تا برای آینده توشه داشته باشند

 ۱۷.در چه مرحله ای شجاعت به مرحله ی عالی خود میرسد؟

تلاش در راه خدا و خدمت به خلق

 ۱۸.امام حسین درباره ی شهادت چه میفرمایند

مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز مرگ و خاری نمی بینم

 ۱۹.گفت و گوی امام حسین و حضرت قاسم چه بود

قاسم  عموجان ایا من هم شهید میشوم

حسین  چنین رفتنی پیش تو چگونه است

قاسم  شیرین تر از عسل

آری تو هم شهید خواهی شد

درس ششم

قانون عقلی که موجب حفاظت از خطر می شود چیست؟

رفع خطر احتمالی لازم است

 2. مهم ترین خبر انبیاء برای بشر چه بود؟

خبر از معاد

 3. بعد از ایمان به خدا پیامبران چه مسئله ای را مطرح کرده اند؟

ایمان به معاد

 4. لازمه ایمان به خدا چیست؟

معاد

 5.بیش ترین آیات الهی بعد از توحید د رمورد چیست؟

معاد

 6. حکیم کیست؟

کسی که کارهایش هدفمند است و به نتایج درست منتهی میشود

 7. چرا خداوند کار بیهوده انجام نمی دهد؟

چون حکیم است و کار بیهوده نتیجه جهل و نادانی است.

 8. نمونهای از کارهای حکیمانه خداوند را بنویسید.

هر موجودی هدفمند است ب) راه رسیدن به هدف فراهم شده است ج) تمایلات موجودات پاسخ داده شده است

 9.یکی از گرایشات اصلی انسان چیست؟

بقا و جاودانگی

 10. یکی از نیازهای و خواسته های انسان چیست؟

کمالات و زیبایی های پایان ناپذیر

 

11. به چه دلایلی دنیا ناقص و محدود است؟

چون انسان گرایش به جاودانگی دارد و خواستار همه یکمالات پایان ناپذیر است نتیجه میگیریم اولاً هرگز نمی تواند پایان زندگی باشد و دوماً باید جایگاهی باشد که نیازهای انسان را برآورده سازد

 12. خداوند جهان را برچه اساسی استوار ساخته است؟

عدل

 13.پیامبر در مورد عدل چه فرموده است؟

آسمان ها و زمین بر اسا عدل پابرجاست

14. وعده ی خداوند به انسان ها چه بوده است؟

هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند.

 15. آیا در این جهان وعده یخدا تحقق می یابد؟ چرا؟ ( ضرورتهای وجود معاد)

1- پاداش بیسیاری از اعمال در یان جهان امکان پذیر نیست. 2- مجازات بسیاری از اعمال ستمکاران در این دنیا امکان پذیر نیست مثل: شهیدان، قاتلان

 16. جواب عده ای که میگویند بعد از مرگ جهانی دیگر وجود ندارد چیست؟

1- به علت اینکه حقیقت وجود انسان روح است هیچ گاه نابود نمی شود 2- با توجه به آیات قرآن جسم انسان در قیامت به روح می پیوندد

 درس هفتم

1-برزخ در لغت به چه معنایی است؟

به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است

2-عالم برزخ چیست؟

میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته و آدمیان، پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آنجا می مانند.

 3- ویژگیهای عالم برزخ کدامند؟

1- پس از مرگ، گرچه فعالیت های بدن متوقف میشود، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است «توفی» میکنند  2- انسان با فرشتگان گفتگو میکند و پاسخشان را میشنود و اعمالی را که در دنیا انجام داده مشاهده میکند.  3- مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی بخشی از پاداش و جزای خود را دریافت میکنند 4-ارتباط برزخ با دنیا برقرار است و بر پرونده اعمال انسان افزوده میشود

 4- آثار ماتقدم یعنی چه؟

اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام میدهد، دارای آثاری هستند که بعد از حیات او هم باقی میماند.  مانند نمازگزار

5- آثار ماتأخر چه هستند؟

 آثاری هستند که انسان بعد از مرگش بر جا می گذارد و در پرونده اعمالش ثبت میشود. مانند سازنده مسجد که تا وقتی مردم از این مسجد استفاده میکنند  ثوابش به سازنده آن هم میرسد

 6- رسول خدا در جواب افرادی که گفتند آیا با مردگان سخن می گویی، چه فرمود؟

ایشان به این کلام از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

 7- امام کاظم (ع) در جواب شخصی که گفت آیا مومنان به دیدار خانواده خویش میروند چه فرمود؟

  برحسب مقدار فضییلت هایش؛ برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هرسه روز و کمترین آنان هر جمعه

 7- امام صادق (ع)  در مورد ظاهر شدن شخصی بعد از مرگ در مقابل انسان چه می فرماید؟

شخصی بر انسان ظاهر می شود و میگوید ما در دنیا سه چیز بودیم: رزق تو که با پایان یافتن مهلت تو قطع شد، خانواده ات که تو را رها کردند و من که عمل تو هستم که با تو می مانم  و من از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم .

 8-رسول خدا(ص) در مورد رواج دادن سنت نیک یا زشت در جامعه چه می فرماید؟ 

 هرکس سنت نیکی در جامعه جاری سازد تا وقتی مردم به آن عمل میکنند ثوابش به حساب بانی آن هم گذاشته میشود و هرکس سنت زشتی را رواج دهد تا وقتی مردم به آن عمل کنند گناه آن به حساب بانی آن هم نوشته می شود.

 9- امام صادق (ع) در مورد 6 چیزی که مومن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود چه می فرماید؟

1- فرزند صالح 2- کتاب قرآن که خوانده شود 3- چاه آبی که حفر کرد 4- درختی که کاشته است 5- آبی که برای خیرات جاری کرده است 6- روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران به آن عمل میکنند.

10- توفی یعنی چه؟

 دریافت کامل روح انسان توسط فرشتگان

درس هشتم

1- پایان زندگی انسان در این جهان با چه چیزی همراه است؟ 

با برپایی قیامت

2- قیامت در چند مرحله انجام میگیرد؟ نام ببرید

دو مرحله ؛ مرحله اول(مرگ همه موجوادت)   مرحله دوم(زنده شدن همه موجودات)

3-مرحله اول قیامت  چه حوادثی رخ میدهد؟( 3 مورد)

1- نفخ صور اول  2- مدهوشی اهل آسمان و زمین   3- تغییر در ساختار زمین و آسمان

 

4-صیحه چیست؟

صدای مهیبی که از نفخ صور ایجاد می شود

5- نفخ صور اول چیست؟

واقعه سهمگینی است  که صحیه نام دارد و آسمانها و زمین را فرامی گیرد و آنچنان ناگهانی رخ میدهد که همه را غافل گیر میکند.

 6- مدهوشی اهل آسمان و زمین را توضیح دهید.

همه ی اهل آسمانها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، مدهوش می شوند و بساط حیات انسان و سایر موجودات برچیده می شود.

 7- تغییر در ساختار زمین و آسمان را توضیح دهید.

تحولی عظیم در آسمانها و زمین رخ میدهد،آنگونه که وضع کنونی تغییر میکند. این تغییر چنان عمیق است که آسمانها و زمین به آسمانها و زمینی دیگر تبدیل می شوند تا مناسب احوال و شرایط قیامت گردند.

 8- وقایع مرحله دوم قیامت را بنویسید( 7 مورد)

1- نفخ صور دوم 2- زنده شدن همه ی انسانها 3- نورانی شدن زمین 4- برپا شدن دادگاه عدل الهی  5- حضور شاهدان و گواهان 6- قضاوت بر معیار حق  7- دادن نامه ی اعمال

 9- نفخ صور دوم را توضیح دهید.

با دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسانها آغاز می شود .

 10- زنده شدن همه انسانها را توضیح دهید.

با نفخ صور دوم، همه مردگان دوباره زنده می شوند و از قبرها بیرون می آیند و در پیشگاه خداوند حاضر میگردند.

 11- نورانی شدن زمین را توضیح دهید.

با نوری از جانب پروردگار، زمین روشن می شود تا سرگذشت انسانها و حوادث تلخ و شیرین و کارهای نیک و بد آنها را که دیده است، آشکار کند. با این نورانیت، پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که برزمین گذشته است، پدیدار میگردد.

 12- برپا شدن دادگاه عدل الهی را توضیح دهید.

با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز مشود. ابتدا کتابی قرار داده می شود که در آن کتاب، همه ی اعمال انسانها از کوچک و بزرگ ثبت است. مردم اعمال خود را در آن کتاب می یابند و گناهکاران میگویند این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزگی را از قلم نینداخته و همه را به حساب آورده است.

 13- حضور شاهدان و گواهان را توضیح دهید.

پیامبران و امامان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال بودند در دادگاه عدل الهی هم شاهد ما هستند و معیار سنجش اعمال دیگران می باشند و بهترین گواهان قیامتند چون ظاهر و باطن اعمال انسانها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

 14- شاهدان روز قیامت چه کسانی هستند؟

پیامبران - امامان پیامبر اکرم - فرشتگان الهی -  اعضای بدن انسان

15- بدکاران در روز قیامت جهت نجات از مهلکه چه اقدامی میکنند وپس از آن چه اتفاقی می افتد؟

سوگند دروغ میخورند تا شاید از این مهلکه نجات یابند و خداوند بر دهان آنان مهر خاموشی میزند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن میکنند و علیه صاحب خود شهادت میدهند.

 16- قضاوت بر معیار حق را توضیح دهید.

پس از آماده شدن صحنه قیامت و حضور شاهدان، اعمال، افکار و نیت های انسان در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود. معیار و وسیله ی سنجش اعمال، حق است؛ یعنی، به میزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین است، در غیر این صورت، سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت و چون اعمال پیامبران و امامان عین حق و حقیقت است، معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار میگرد. هرچه عمل انسان به راه و روش آنان نزدیک تر باشد، ارزش افزون تری خواهد داشت.

 17- دادن نامه اعمال را توضیح  دهید.

نامه ی عمل نیکوکاران را به دست راست و نامه ی عمل بدکاران را به دست چپ آنها میدهند. نامه ی عمل انسانها با نامه ی ثبت شده در دنیا تفاوت اساسی دارد. نامه ی این دنیا، صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته در آمده اما نامه عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بردارد.  از این رو تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند. کارهای خوب با صورتهای بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزار دهنده مجسم می شوند.

 18- خصوصیت خاص نامه عمل انسان چیست؟

نامه عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بردارد.  کارهای خوب با صورتهای بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یباند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا  و آزار دهنده مجسم می شوند.

 19- امام صادق(ع) درباره آشنایی با نامه ی عمل  انسانها چه می فرماید؟

خداوند متعال « به یاد او » می آورد؛ لذا هیچ چشم برهم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد؛ چنان که گویی در همان لحظه انجام داده است.

درس نهم دینی دوم - 89

1-جهنم چند درب دارد؟

2- آتش جهنم نتیجه چیست؟

3-هنگامیکه کافران به جهنم افکنده میشوند به آنها چه گفته میشود؟

4-ماموران عذاب چگونه اند؟

5-دوزخیان پس از مشاهده عذاب چه میگویند؟

6-پاسخ خداوند به دوزخیان چیست؟

7-دوزخیان چه کسانی را مقصر میدانند؟

8-شیطان به دوزخیان چه میگوید؟

9-نگهبانان جهنم به دوزخیان چه میگویند؟

10-دوزخیان برای تخفیف در عذاب به چه کسانی روی می­آورند؟

11- جایگاه گناه کاران کجاست؟

12- جایگاه نیکوکاران کجاست؟

13-بهشت چند درب دارد؟

14-دربهای بهشت مخصوص چه کسانی هستند؟

15-برخورد نگهبانان بهشت با نیکوکارن چگونه است؟

16-نیکوکاران به محض ورود به بهشت  چه میگویند؟

17-آیا درجه بهشتیان یکسان است؟

18-رسول خدا درمورد درجات بهشت چه میفرماید؟

19- خصوصیات بهشت را بنویسید.

20-بالاترین مرتبه نعمت های بهشت چیست؟

21-آیا بهشتیان با خداوند صحبت میکنند و با چه جمله ای مترنم اند؟

22- بهشت برای بهشتیان چگونه سرای است؟

23-خصوصیات نعمت های بهشتی چیست؟

24- زنان و مردان بهشتی چگونه اند؟

25-برترین مقام بهشت  چیست؟

26-بهشت و جهنم آثار چیست؟

27-رابطه میان عمل و جزای آن چند گونه است؟

28- رابطه پاداش و کیفر براساس  قرارداد را توضیح دهید.

29-پاداش و کیفر که محصول خود عمل است را توضیح دهید.

30- صورت حقیقی اعمال را توضیح دهید.

31- هر عمل چند جنبه دارد؟ توضیح دهید.

32- نقش عمل ما چند گونه است؟

32- قرآن کریم در مورد اعمال انسان در قیامت چه می فرماید؟

33-در قیامت تصویر عمل ما نشان داده می شود یا خود عمل؟

34-نصایح رسول خدا در مورد انتخاب همنشین چیست؟ (عمل انسان)

درس دهم دینی دوم - 89

1- سرنوشت ابدی انسانها بر چه اساسی تعیین میشود؟

2- ما راه زندگی را چگونه باید بپیماییم؟

3- عوامل تقویت کننده عزم را بیان کنید.

4-توکل به چه معناست؟

5- متوکل کیست؟

6-آیا انسان باید از مصلحت همه امور آگاه باشد؟

7- تکیه و اعتماد به خدا چه ثمراتی دارد؟

8- حضرت علی (ع) در مورد توکل بر خدا چه می فرماید؟

9- چه دوره ای دوره ی تصمیم های بزرگ است؟

10- خصوصیات جوانان کدامند؟

11- برخی بزرگسالان چه خصوصیاتی دارند؟

12- دو نکته ی مهمی که در مورد توکل باید به آن توجه کرد کدامند؟

13- آیا با گفتن جمله « خدایا بر تو توکل میکنم» می توان بر خدا توکل کرد؟

14- توکل واقعی چگونه است؟

15- در چه صورتی خداوند کارهای ما را چاره خواهد کرد؟

16- خصوصیات خداوند کدامند؟

17- اعتماد بر خدا همراه با چه چیزی باید باشد؟

18- امام صادق (ع) در مورد توکل و با  نیت خالص به خدا پناه آوردن ، چه می فرماید؟

19- شرایط قبل از توکل کدامند؟

20- توکل امید دهنده به چه کسانی است؟

21- پیامبر اکرم به افرادی که اهل فعالیت نبودند چه فرمود؟

22- توکل کننده واقعی چگونه عمل میکند؟

23- برنامه هایی که برای رستگاری ابدی ما ضروری هستند کدامند؟

 درس 11

1- آفرینش با چه چیزی آغاز شد؟

2- خداوند در مورد رحمتش چه می فرماید؟

3- خداوند چگونه آدامیان را آفرید و به کمال راهنمایی کرد؟

4- آدمیان پس از آفرینش به چند دسته تقسیم شدند؟

5- برخورد خداوند با طغیان گران چگونه است؟

6- خداوند ، غفار بودن خود را چگونه نمایاند؟

7- قرآن کریم از تقابل چه گروه هایی سخن میگوید؟

8- نمونه هایی از تقابل دو گروه حق و باطل را بنویسید.

9- سرچشمه بسیاری از کارهای انسان چیست؟

10- چه چیزی به زندگی ما جهت میدهد؟

11- نتیجه محبت به چیزی چه آثاری دارد؟

12- نتیجه ورود ایمان و محبت در قلب انسان چیست؟

13- نتیجه عشق و محبت به خداوند چیست؟

14- آثار محبت به خداوند کدامند؟ (4 مورد)

15- دوستی با دوستان خدا که یکی از آثار محبت خداست را توضیح دهید.

16- مظهر تمام و کمال حق  چه کسانی هستند؟

17- در چه صورتی عشق به پیامبر و اهل بیت را در خود می یابیم؟

18- پیروی از خداوند که یکی از آثار محبت خداست را توضیح دهید.

19- امام صادق(ع) در شعر خود خطاب به  دوستی ظاهری با خداوند چه می فرماید؟

20- آیا فقط قلب انسان با خدا باشد کافی است؟

21- امام صادق (ع) در مورد سرپیچی از فرمان خداوند چه می فرماید؟

22- دین چیست؟

23- خصوصیات خاص خداوند در مورد انسان کدامند؟

24- ثمره تحمل سختی های عبادت چیست؟

25- امام سجاد(ع) در مناجات خود در مورد دوستی با خداوند چه می فرماید؟

26- بیزاری از دشمنان خدا که یکی از آثار محبت خداست را توضیح دهید.

27- دوستدار خداوند چه خصوصیاتی

/ 0 نظر / 173 بازدید