سؤالات درس به درس دین و زندگی1 همراه با پاسخ

سؤالاتدرس به درس دین و زندگی 1

بنام خدا سؤالات درس دین و زندگی 1 همراه با پاسخ

1) راز شکفتن گل چیست؟ 1) چه سری در دانه ی گیاه نهفته است که زمین را می شکافد وبه آرامی ازدل خاک سر بر می کشد؟

(ج) این راز را باید در قابلیتی جست وجو کرد که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است.دانه ازهمان هنگام که در خاک قرار می گیرد،آماده است رشد کند،شکوفا شود و بر زیبایی آفرینش بیافزاید.

 2)کمال یک دانه در چیست؟(ج) دانه بارشد و شکوفایی و کسب زیبایی و طراوت،به کمال می رسد و قابلیت ها و استعدادهای خود را ظاهر می سازد تا بدین ترتیب به مقصود و غایتی که خداوند برایش مقدر کرده است،نائل شود.

 اکنون شایسته است ازخود بپرسیم:

1)کمال ما در چیست؟(ج) در شکوفایی استعداد ها و قابلیت هایمان است

 2)استعداد و قابلیت چه کمالاتی در ما وجود دارد؟(ج) تمام خوبی ها را در خود شکوفا کردن

 3)چگونه می توان آن استعداد ها را شکوفا کرد؟(ج) با انجام دادن خوبی ها و رسیدن به سر چشمه ی خوبی ها

 درس اول : کتاب زندگی سوالات متن:

1) فرمایش امام صادق(ع)درمورد آثار خواندن قرآن برای یک جوان مومن را بنویسید؟ص2 1. قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد 2. خداوند او را با فرشتگان بزرگواری که نویسندگان و حاملان قرآنند،همنشین می کند 3. قرآن در قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود

 2) قرآن کریم راهنمای...زندگی...انسانهاست و مردم را به... استوارترین راه ها... هدایت می کند.ص2

3) فواید تدبر در آیات الهی را بنویسید؟ص5وص6 1. یافتن راه زندگی خود 2. ژرف اندیشی برای کشف نکات وپیام های قرآن 3. گشودن قلب به انوار الهی 4. تقویت عقل وقلب 5. باز کردن راه برای شناخت حقایق وبندگی خدا متعال

 4)درچه صورت می توان در کلامی بیشتر تدبر کرد؟ص5 کلام هر قدر عمیق تر و حکیمانه تر باشد بیشتر می توان در آن تدبر کرد

 5)کلام خداوند...برترین...و...حکیمانه ترین ... کلام هاست. ص5

6) برتری کلام خداوند بردیگر سخنان مانند بر تری...خالق...بر...مخلوق...است.ص5

 7)راز تازگی و جاودانگی قرآن در چیست؟ص5 1. از هر کژی و ناراستی به دور است 2. چنان عمق و ژرفایی دارد که حقایق و حکمت های آن را پایانی نیست.

8)مراحل تدبر در قرآن را بنویسید و بگویید هر مرحله به چه کسانی اختصاص دارد؟ص6 مرحله اول :گاهی درک معنا و مفهوم آیه برای درک معنا و مفهوم آن کافی است مانند آیات ابتدای سوره ی حمد.عموم مردم مرحله دوم :گاهی نیز بادقت در پیام و بخش های مختلف یک آیه،آغاز و انجام آیه،ارتباط آیه با آیات قبل می توان به نکات زیبا و حکیمانه ی قرآن دست یافت و این ناشی از تفکر و تعلق در آیات است. متخصصین 9)هرقدر...تفکر...در آیات عمیق تر شود،سطوح بالاتری از پیام های قرآن کریم برای انسان آشکارمی گردد.ص6

10)ابزار تدبر در قرآن چیست؟و عملکرد آن را بنویسید؟ص6 عقل است-خوبی را از بدی تشخیص می دهد ، به وسیله آن می اندیشیم و به حقایق پی ببریم.

11)دانایی...نتیجه ی بهره مندی از...قوه ی عقل...و...خرد ورزی...است.ص6

 12) اگر بخواهیم پیام های قرآن را در یابیم و زندگی را بر اساس آن بنا کنیم باید چه کنیم؟ص6 باید با تفکر و تعلم،تفقه ، تذکر ، به حقایق قرآن دست یابیم

 13)آشنایی با روش های تفکر و تدبر در قرآن چه کمکی به ما می کند؟ص7 کمک می کند که سریعتر و آسانتر پیام های آیات را در یابیم و رابطه های مختلف میان آن ها را درک کنیم

 14) اولین و برترین معلم قرآن کیست؟ص8 رسول خدا(ص)

15) رسول خدا(ص)به عنوان اولین معلم قرآن چه کارهایی را به عهده داشتند؟ص9 1.روش تفکر در قرآن را به ما آموخته 2. به سوال های مردم درباره ی آیات پاسخ داده است 3.چگونگی عمل به احکام را به ما نشان داده است

16) شروط بهره مندی از قرآن کریم چیست؟ص9 توانایی علمی،همت،تقوا،پشتکار

17)واجب است هنگام رساندن دست به قرآن...وضو...داشته باشیم.ص9

18)آداب قرائت را بگویید؟4موردص9 1.هنگام قرائت قرآن وضو داشته باشیم 2.با احترام مقابل قرآن بنشینیم 3.روزانه قدری از آیات آن را بخوانیم 4.با معانی آن آشنا شویم

ترجمه آیات: آمده است برای شما از سوی خدا*نوری و کتابی آشکار*خدا به وسیله ی آن هرکس که*رضایت او را بجوید به راه های سلامت هدایت می کند**هدایت قرآن برای کسانی آست که رضایت الهی رابخواهند**وخارج می کند آن ها را از تاریکی ها*به سوی روشنایی به اجازه ی خود*وهدایت می کند آن ها را به راه راست***قرآن وسیله ی هدایت تمامی انسان ها به راه راست است**مائده 15و16 این پیامی برای مردم است*/**قرآن برای همه مردم است** و هدایت و پند برای پرهیزگاران است* **از شروط بهره مندی از قرآن پرهیزگاری است**آل عمران138 و فرو فرستادیم بر تو کتاب را*روشن کننده ای برای همه چیز* و هدایت و رحمت و مژده است*برای مسلمانان* ** یکی از شروط بهره مندی از قرآن مسلمان بودن است**نحل89 و فرو فرستادیم به سوی تو قرآن را*تا برای مردم آنچه نازل شده است بر آنها روشن کنی *شاید که آن ها بیندیشند* ** یکی از شروط و یکی از ابزارهای بهره مندی از قرآن اندیشیدن در آن است**نحل44 کتابی که ما بر تو نازلش کردیم *فرخنده و مبارک *تا در آیاتش تدبر کنند *تا این که خردمندان پند گیرند * ** یکی دیگر از شروط بهره مندی از قرآن تدبر در آن است**/**بهترین تدبر گران خرد مندان اند** **خردمندان بیشترین بهره مندی از قرآن را دارند.**ص29 و به سوی من این قرآن وحی شده است *تا این که شما را به آن هشدار دهم *و کسی که[این پیام] به او برسد* **قرآن برای تمام انسان ها در تاریخ و جغرافیاست**انعام19 همان طور که رسولی از شما درمیانتان فرستادیم**تا بر شما آیات ما را بخواند * و تا شما را پاک کند* و تا شما را کتاب وحکمت بیاموزد *تا بیاموزد *آنچه که شما نمی توانستید بیاموزید(نمی داستید)* **یکی دیگر از ثمرات بهره مندی از قرآن تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است** بقره151

پیام آیات: 1) هدف از نزول قرآن چیست؟ص7 مائده15: هدایت انسان هدف اصلی نزول قرآن بوده است 2) با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن بهره مند شد؟ص7 1.پرهیزگاری 2.مسلمان بودن 3.اندیشیدن در قرآن 4.تدبر در آن 3) محدوده ی تاریخی وجغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است؟ص7 تاریخی:از خلقت انسان تا قیامت جغرافیایی:برای تمام جهانیان 4) ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست؟ 1-یادگیری 2- تفکر 3- تزکیه 4- تدبر 5- رحمت 6- تعلیم 7- روشنگری 8- بشارت، اندرز،بیم

درس دوم: انتخاب بزرگ

سوالات متن:1) انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم(ع) چه بود؟ص18 یگانه پرستی

2)ایشان بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داده است؟ص17 1.خدا پایدار است اما چیزهای دیگر ناپایدارند 2.خدا خالق است اما چیزهای دیگر مخلوقند 3.علم خدا همه جا و همه چیز را در بر گرفته است اما چیز های دیگر علمی ندارند 4.خدا هدایتگر اما چیزهای دیگر گمراه کننده 5- خداوند محدود به زمان و مکان نیست

3) سرآغاز انتخاب های زندگی انسان چه دوره ایست؟ص18 نوجوانی

 4)علت جدایی حضرت ابراهیم(ع) از سرپرستش چه بود؟ص18 تا اینکه بتواند یکتا پرست بماند و مردم را به یکتا پرستی بخواند

5)موفقیت ما در رسیدن به خدا به چه چیز گره خورده است؟ص18 1.با تفکر درباره ی خود 2.با استعانت از هدایت الهی

 6)تفاوت استعدادهای نهفته در گیاهان و حیوانات با انسان را بنویسید؟ص19 1.استعدادهای گیاهان و حیوانات در محدود ه ی خاصی است اما استعدادهای انسان بسیار گسترده و متنوع است 2.انسان بی نهایت طلب است ولی گیاهان و جانوران وقتی به سرمنزل رسیدند متوقف می شوند

نام گذاری: شما چه نامی برای این میل و گرایش می گذارید؟ص19 میل به خوبی ها(کمال خواهی) الف: برای این دو ویژگی انسان چه نامی انتخاب می کنید؟ص19 1.تنوع طلبی انسان (تنوع کمالات انسانی) 2.بی نهایت طلبی انسان(بی نهایت طلبی در کمال جویی) ب:جمله ی حضرت ابراهیم(ع) به ستاره پرستان بیانگر کدام یک از این ویژگی هاست؟ص19 بی نهایت طلبی (قال انی لااحب الآفلین)

 نمونه هایی از تدبر که در این درس تمرین شده: (حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت را برای زندگی خود برگزید )پاسخ:ازآیه ی 79سوره ی الانعام (چرا چیز هایی مانند ماه،ستاره و...لایق پرستش نیستند)پاسخ:آیه ی 78سوره ی انعام

معنی آیات: و زمانی که ابراهیم(ع)به پدرش آزر گفت *آیا بتان را به خدایی می گیری*همانا من تو را و قومت را می بینم*در گمراهی آشکاری***پرستش غیر خدا گمراهی است**و این چنین به ابراهیم نمایاندیم*ملکوت آسمان ها و زمین را *تا باشد از اهل یقین***هرکس قدرت و فرمانروایی خدا را درک کند از اهل یقین می شود**چون شب بر او پرده افکند*ستاره ای را دید*گفت این پروردگار من است*وقتی که نا پدید شد *گفت دوست ندارم نا پدید شونده ها را*/**هر چیز ناپایدار شایسته پرستش نیست**وقتی که ماه را درخشان دید*گفت این پروردگار من است*وقتی که ناپدید شد *گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند * قطعا ازگروه گمراهان خواهم بود***بت پرستان هدایت شده نیستند**/ **هر هدایتی غیر از هدایت الهی گمراهی است**وقتی دید خورشید را درخشان *گفت این پروردگار من است*این بزرگتر است*وقتی ناپدید شد*گفت ای مردم من بیزارم*از آنچه برای خدا شریک قرار می دهید***هر ناپایداری حتی بسیار بزرگ و عظیم هم شایسته پرستش نیست**به راستی من روی آوردم *برای کسی که پدید آورد آسمان ها و زمین را*حق گرایانه *ونیستم از مشرکین ***تنها شایسته پرستش خالق تمام زیبایی هاست**وقومش با وی ستیزه کردند *گفت آیا با من در باره ی خدا ستیزه می کنید؟*در حالی که مرا هدایت کرده است*ونمی ترسم از آنچه به آن شرک می ورزید*مگر آن که پروردگار من چیزی را بخواهد *دانش پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است *آیا به یاد نمی آورید ***مشرکان بر خدایان خود هیچ دلیلی ندارند اما خداپرستان برای پرستش خداوند دلیل دارند**انعام،74 تا 80                                                                                   تفکر: 1) چرا چیزهایی مانند ماه،ستاره و...لایق پرستش نیستند؟ص17 1.ناپایدارند 2.مخلوق اند 3.علمی ندارند 4.هدایتگر نیستند 5- محدود به زمان و مکانند

2) حضرت ابراهیم(ع) کدام جهت را برای خود انتخاب کرد؟ ص17 پرستش خدای یگانه و دوری از هر گونه شرک نسبت به خدا و قرار گرفتن در مسیر یکتا پرستی

3) چرا حضرت ابراهیم (ع) این جهت را انتخاب کرد؟چه دلیلی بر درستی کار خود داشت؟ 1.پایداری خداوند 2.خدا خالق است 3.علم خدا همه چیز را فرا گرفته است 4.خداوند هدایتگر است 5. محدود به زمان و مکان نیست

 4) درباره ی آیه ی79 انعام سوالی طرح کنید و به آن پاسخ دهید؟ص17 5) آیا حضرت ابراهیم (ع)با میل خود یکتا پرست شد؟بله- با میل خود و حق گرایانه ص18

درس سوم: کدامین هدف

سوالات متن: 1) منشاء انتخاب هدف انسان ها چیست؟ص26 طرز فکر او(تفاوت در بینش ها)

2)مهم ترین انتخاب هر انسان چیست؟چرا؟ص22 انتخاب هدف زندگی، زیرا این انتخاب است که به تمام برنامه های ما جهت می دهد و رنگ و بوی خاصی به آن می بخشد

3)تفاوت انسان با گیاهان و حیوانات در نحوه رسیدن به کمالات را بنویسید؟ص25 1.استعداد گیاهان به طور طبیعی و استعداد حیوانات به طور غریزی شکوفا می شود اما نهال وجود انسان صرف نظر از برخی جنبه های جسمانی به دست خودش رشد می کند 2.حیوانات و گیاهان هیچ مسئولیتی برای سرنوشت خود ندارند ولی انسان مسئول سرنوشت خود است

 4)نعمت هایی که خداوند به انسان بخشیده کدامند و وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟ص25 1.قدرت تفکر:خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد 2.قدرت انتخاب:خوبی ها را بر می گزیند و راه رسیدن به سعادت را می پیماید

 5)چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟ص25 زیرا انسان قدرت تفکر دارد که با آن خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد و قدرت انتخاب دارد که با آن خوبی ها را بر می گزیند و راه رسیدن به سعادت را می پیماید به همین جهت است که انسان مسئول سرنوشت خود است

 6)ویژگی های انسان بزرگ چیست؟ آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند،زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند

 7)اگر ما به جای هدف های اصیل هدف های غیر اصیل را انتخاب بکنیم و به آن عمل کنیم چه نتایجی برای ما در پی خواهد داشت؟ص27 عمر ما بی ثمر و به سعادت نخواهیم رسید

 8)در چه صورتی عمر ما بی ثمر و به سعادت نخواهیم رسید؟ص27 اگر به جای هدف های اصیل،هدف های غیر اصیل را انتخاب کنیم

 9)معیار هدف های اصیل چیست؟ص27 1.پایان ناپذیر باشند 2.اگر به عنوان هدف اصلی برگزیده شود به هدف خود خواهیم رسید

 10)معیار هدف های غیر اصیل چیست؟ص27 1.پایان پذیرند 2.به مقداری از آن ها می توان رسید 3- همان هدف های دنیوی هستند

 11- منشاء تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها چیست؟ص26 تفاوت در بینش ها، مثال اگر کسی چنین بیاندیشد که محبت به دیگران ارزشمند است می کوشد به دیگران محبت کند و کسی...

12- برای انتخاب صحیح هدف ها به چه چیز نیازمندیم و چه کسی و در کجا این نیاز را برای ما پاسخ داده است؟ص27 نیازمند معیار و ملاک هستیم و خداوند در قرآن کریم

 13 - در چه صورت دارای عمری مفید و به سعادت خواهیم رسید؟ص27 در صورتی که هدف های اصیل زندگی را به درستی شناخته و انتخاب کنیم و عمر خود را صرف رسیدن به آن کنیم

 14- اگر ما در شناخت هدف ها ی اصلی و غیر اصیل دچار تردید یا اشتباه شویم چه عاقبتی خواهیم داشت؟ص27 آن گاه عمر ما و زندگی ما ثمر نخواهد داد و میوه ی رستگاری را نخواهیم چید.

 معنی آیات: هرکس خواستار امر زودگذر (دنیا) است*آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم*به هر کس که اراده کنیم*آن گاه دوزخ را برایش قرار می دهیم*و با خواری و سر افکندگی در آن وارد می شود*و هر کس که خواستار آن جهان است*و برای آن سعی و تلاش کند*درحالی که او مومن است*تلاش آنان پاداش داده خواهد شد***هدف ها دو گونه اند:اصلی و فرعی**و** شرط بهره مندی از نعمت های پایان ناپذیر ایمان است**/**هدف های فرعی هدف هایی اند که اگر آن ها را به عنوان هدف قرار دهیم به تمام آن نمی رسیم**/**هرکس هدف های پایان پذیر را انتخاب کند آخرت خوبی نخواهد داشت ،خواسته های دنیوی پایان پذیرند**/** هرکس هدف های پایان ناپذیر را انتخاب کند آخرت خوبی خواهد داشت**اسراء18و19 برخی از مردم می گویند*خدایا به ما ببخش در دنیا*در حالی که او را در آخرت بهره ای نیست***دنیا به تنهایی برای رستگاری کافی نیست**** کسی که هدف های پایان پذیر را انتخاب کند از هدف های ناپایان پذیر بهره ای ندارد**اما عده ای از آن ها می گویند*خدایا هم در دنیا به ما نیکی عطا کن *و در آخرت نیکی کن*و ما را از عذاب جهنم نگه دار* اینان از آنچه کرده اند بهره ای دارند* و خدا وند سریع الحساب است***دنیا برای سعادت کافی نیست ولی لازم است**** کسی که هدف های پایان ناپذیر را هدف قرار دهد به هدف های پایان پذیر هم می رسد**/ **اگر هدف های اخروی اصل قرار گیرند مانع رسیدن به هدف های دنیوی نمی شوند**بقره 200تا202 آنچه به شما داده شده*کالای زندگی دنیا و آرایش آن است***دنیا و آنچه در آن است فانی است**** هدف های دنیوی فانی هستند و هدف های اخروی پایدار هستند**و آنچه نزد خداست بهتر و ماندگار تر است*آیا نمی اندیشید *قصص60 همانا ما هدایت کردیم او را به راه*خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس ***انسان دارای قدرت اختیار است**انسان3 *هرکس در گرو کاری است که کرده است***انسان ها مسئول سرنوشت خود هستند** مدثر38 آیات مرتبط با پیام پیام آیات را تکمیل کنید و بگویید معیار کدام هدف است اصلی یا غیر اصلی غیراصیل(اسرا 18) غیر اصیل(اسرا18) اصیل(اسرا19) اصیل اصیل اصیل اصیل غیر اصیل اصیل غیر اصیل 1. برخی هدف ها ودل بستگی ها پایان پذیرند 2. اگر کسی آن ها را به عنوان هدف اصلی بر گزیند ممکن است به مقداری از آن برسد 3. اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند به تمام آن می رسد 4. برخی هدف ها پایان نا پذیر و همیشگی هستند 5. اگر کسی آن هارا به عنوان هدف اصلی برگزیند و به سوی آن گام بردارد به هدف خود خواهد رسید 6. هدف های پایان ناپذیر در تقرب به خدا به دست می آید 7. هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند 8. هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند 9. اصل قرار گرفتن هدف های اخروی،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند 10. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند نتیجه: برنامه ریزی انسان باید به گونه ای باشد که هدف های اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی در سایه و تابع آن ها باشند

درس چهارم: برترین هدف

سوالات متن: 1) در میان هدف ها اصلی کامل ترین هدف کدام است؟ص34 وجود ما مجموعه ای از استعداد های گوناگون مادی و معنوی است هرچه هدفی را که بر می گزینیم کاملتر و جامع تر باشد استعدادهای بیشتری را در بر می گیرد و نهال وجود ما هم پربار تر می شود و سراسر وجود ما را شادابی و بالندگی و شور نشاط خواهد گرفت

2) نزدیکی به خدا «یک نزدیکی حقیقی است»یعنی چه؟ص35 یعنی بعد ظاهری و مکانی ندارد ، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست ، مثلاً چه بسا دو نفر در یک مکان کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند ،نزدیکی به خدا نزدیکی حقیقی است همان طور که دوری از او بدترین نوع دوری است 3) شرط تقرب به خدا چیست؟ص35 خدا سر چشمه ی خوبی هاست و انسان به میزان خوبی هایش به او نز دیک می شود به میزان زیبایی ها و خوبی هایی که کسب می کند

4) امام سجاد (ع) دوست داشتن چه چیزهایی را از خدا درخواست می کند؟ ص35 1-دوست داشتن خدا 2-دوستی آنان که خدا را دوست می دارند 3-دوستی هر کاری که او را به خدا نزدیک کند

5) چرا مقصود و محبوب ما ذات خدا وند است؟ص36 هرکس در خود اندکی تامل کند می بیند که در ذات خود در جست وجوی منشا خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبداء نرسد آرامش نیافته از پای نخواهد نشست از آن جا که خداوند سرچشمه تمام خوبی هاست پس مقصود ما خداست        6) ازجمله«من آنچه را که افول می کند دوست ندارم » چه درسی می توان گرفت؟ص36 نباید در زندگی به هدف هایی دل بست که گذراست و پایان پذیر است بلکه باید روی به سوی کسی کرد و دل به کسی بست که پایانی ندارد و خالق کل آسمان ها و زمین است

قرائت: الله که جز او هیچ خدایی نیست*بهترین نام ها برای اوست***جامع تمام خوبی ها خداست** و **شرط داشتن تمامی خوبی ها ، خداست**طه8 همانا من روی بسوی کسی آوردم * که آسمان ها و زمین را پدید آورد ، حق گرایانه(من در ایمان خود خالصم)*ومن از مشرکان نیستم***هر جهتی غیر از خدا گمراهیست** و**هر کاری جز برای خدا شرک است**انعام 79 خداوند به زنان و مردان مومن وعده داد * به باغ هایی از بهشت که در زیر درخت هایشان جوی ها جاری اند* در آن جاودانند ***شرط بر خورداری از نعمت های اخروی ایمان است****شرط بهره مندی از بهترین نیکی ها (بهشت)ایمان است** و خانه های پاک در باغ ها(بهشت های ) جاودان *خشنودی خداوند برتر است *این همان رستگاری بزرگ است***اگر کسی رضایت الهی را داشته با شد همه ی نعمت ها را دارد** **رضایت الهی تمام خوبی ها را در بر می گیرد** و **بهشت دارای مراتب است**توبه72 آنچه نزد شماست فانی می شود*و آنچه نزد خداست باقی است ***هر کاری در صورتی ارزشمند است که برای خدا باشد****هدف های دنیوی فانی شونده و هدف های اخروی پایدارند**و قطعا به کسانی که صبر پیشه کردند*مطابق بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد***صبر یکی از بهترین اعمال است** و**بهشت هر کسی با دیگری متفاوت است**نحل96

اندیشه و تحقیق: 1) بزرگی انسان ها و عظمت آنان به چه چیز بستگی دارد؟چرا ص34 انسان های بزرگ و با عظمت دنبال هدف هایی هستند که جامع ترین و برترین هدف ها باشد(رسیدن به هدف های اصیل و تلاش برای رسیدن به آنها)

 2) عبارات را تکمیل کنید:ص34

الف) اگر هدف ها و دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم هریک را ..(کامل تر).برتر و جامع تر...قرار دهم درخت وجود...من پربارتر(پر ثمر تر) خواهد شد...

ب) برترین محبوب...خداست...زیرا...او سرچشمه ی تمام خو بی هاست ... ص36

درس پنجم : تو را چگونه بخوانم

سوالات متن: 1) از چه راه هایی می توان به اوصاف خدا دست یافت؟ص46        1-کتاب خلقت(آینه هستی) 2-کتاب زندگی(قرآن)                              2) حدیث«ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِِِِِِِِِِِِفَتِکـ» را ترجمه کنید وبگویید از کیست ودر مورد چیست؟ص45

 آن چنان که شایسته ی معرفت توست تو را نشناخته ایم –رسول خدا(ص)-عدم شناسایی کامل خدا، انسان قادر به شناخت کامل و چیستی خدا نیست.                                                                                       3) چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توانیم بشناسیم؟و کدام آیه بیانگر این حقیقت است؟ص48 انسان محدود است و خدا نامحدود، موجود محدود را توان آن نیست که بر موجود نامحدود احاطه یابد. شوری 11،روم27 پس انسان نمی تواند بر خدا احاطه یابد و او را بطور کامل بشناسد   4)چه راه هایی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده؟ و کدام بیانگر این حقیقت است؟ ص48 انسان می تواند به وسیله ی آفریده ها و زیبایی هایی که در عالم هستی وجود دارد و همچنین از نام های نیکوی خدا که در قرآن آمده به خدا معرفت پیدا کند ،زیرا هر موجودی که این زیبایی ها را می بخشد خود دارای آن هست. پس بنابر این ما نمی توانیم به طور مستقیم به خداوند شناخت پیدا کنیم و او را بشناسیم یاسین 32تا39،شوری 11  

5) چرا خدا مانند مخلوقات نیست؟ و کدام بیانگر این حقیقت است؟ ص49 زیرا خدا علت است وهمه معلول- او خالق است و همه مخلوق-همه محدود و او نامحدود- اوکامل و همه ناقص ،او جاوید است و همه فانی ، و وجود نا محدود یکی بیشتر نیست. شوری11 بنابر این هیچ یک از مخلوقات نمی توانند مانند او باشند صافات180،شوری11

تامل در متن: ص49 محیی: خدا زمین مرده را زنده می کند.یس33 قادر: خداوند بر زنده کردن مو جودات و حرکت منظم ستارگان و...تواناست .یس33 رازق: خداوند به همه ی موجودات روزی می رساند .یس34 و35 خالق: خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است را آفریده است . شوری11 مدبر: خداوند همه ی موجودات را به بهترین شکل اداره می کند. یس36و37 مقدر: خدواند حرکت خورشید ، ماه ، ستارگان و شب و روز را اندازه گیری کرده است خداوند موجودات را اندازه گیری کرده و بطور دقیق آراسته است. (یس39)حکیم: خداوند کار بیهوده انجام نمی دهد و کارهای او در نهایت استحکام کمال است. روم27 رحیم: خداوند نسبت به تمام موجودات مهربان است . یس33تا39 علیم: خداوند داناست و نسبت به اعمال همه ی مخلوقات آگاه است . یس38

 قرائت: او پدید آورنده ی آسمان ها و زمین است*همسرانی از جنس خودتان برایتان آفرید*و از چهار پایان نیز جفت هایی آفرید*شما را در این (طریق) بسیار پراکنده می گرداند*نیست مثل او چیزی*و او شنوا و بیناست***هیچ یک از موجودات صفات خدا را ندارند**انسان نمی تواند بر خدا احاطه یابد و آن چنان که شایسته اوست او را بشناسد*شوری11 برای اوست صفت بر تر *در آسمان ها و زمین*و او شکست ناپذیر حکیم است*روم 27 در زمین برای اهل یقین نشانه هاست*و نیز در خودتان*آیا نمی نگرید***تمام مخلوقات نشانه های خدا هستند** ذاریات 20و21 پاک است پروردگارت خداوند شکست ناپذیر*از آنچه وصف می کنند***هر توصیفی برای خدا غیر از آنچه که خودش آن گونه توصیف کرده اشتبا ه است**«بنابر این هیچ یک از مخلوقات مانند او نیستند» صافات 180 و یک نشانه برای آنها زمین مرده است*آن را زنده کردیم* از آن(زمین) دانه ها را خارج کردیم *که از آن می خورند* و در آن باغ هایی قرار دادیم *از نخل ها و انگورها *و در آن چشمه هایی روان کردیم *تا بخورند از میوه ی آن*در حالی که حاصل عمل آنها نیست*آیا شکر نمی کنند*پاک و منزه است کسی که همه ی زوج ها را آفرید*از آنچه از زمین می رویاند *و از خودشان * و از آنچه نمی دانند *و نشانه ی دیگر برای آن ها شب است*روز را از آن می گیریم *و آنگاه آنان در تاریکی فرو می روند*و خورشید روان است *به سوی قرار گاه خود*این اندازه گیری شکست ناپذیر داناست*و برای ماه منزل هایی معین کردیم *تا مانند شاخه ی خشک خرما هلالی شکل شود*«خداوند نسبت به همه ی موجودات مهربان است»یس 33تا39       

درس ششم : در حمد و تسبیح محبوب

 سوالات متن: 1- از چه راه هایی می توان به صفات خدا پی برد بامثال؟ ص53

الف)تدبر و تفکر درکتاب خلقت:وقتی نظم و غایتمندی را در مخلوقات می بینیم حکیم بودن خدا را در می یابیم ب) تدبر و تفکردرکتاب زندگی ( قرآن):هر گاه قرآن را می گشاییم و با کلمه ی «بسم الله الرحمن الرحیم» مواجه می شویم رحمان و رحیم بودن او را درک می کنیم

2- چه زمانی می توان به حکیم بودن خدا پی برد؟ص53 با مشاهده ی نظم و غایتمندی مخلوقات   

3- چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد؟ص56 زیرا خداوند وجودی کامل است و هر وجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را دارد و اگر حتی یک صفت نیکو را نداشته باشد ناقص می شود و از کامل بودن خارج می گردد و به دیگران نیاز مند می شود پس خداوند همه ی صفات خوب و نیکو را دارد «الله الصمد»

4- چرا خداوند صفاتی را که نشانه ی نقص باشند ندارد؟ص56 زیرا پذیرش هر نقصی در خداوند به معنای پذیرش کامل نبودن او و به معنای محتاج بودن و نیازمند بودن اوست در حالی که این مخلوقات هستند که نیازمندند و خداوند مبرّا و منزّه از نیاز است

5- آیا می توان هر صفتی که در مخلو قات است به خدا نسبت داد؟ص56 هر حُسن و کمالی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند کسی می تواند کمال و خوبی به دیگری بدهد ، که خود آن را دارا باشد بنابر این خداوند سر چشمه ی همه ی کمالات است اما صفاتی که از نقص و محدودیت مخلوقات سرچشمه می گیرد در خدا نیست مثل جهل که نبود علم است و... که همه نوعی نقص و کاستی هستند و چیزهایی نیستند که لازم باشد خداوند آن ها را دارا باشد

6- صفات ثبوتی را تعریف کنید؟ص57 صفاتی که جنبه ی کمالی دارد مثل قدرت، علم، رحمت و ... را صفات ثبوتی می نامیم و به خدا نسبت می دهیم یعنی خدا این صفات را داراست

 7- صفات سلبی را تعریف کنید؟با مثال ص57 صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شوند مثل جهل و عجز و... را صفات سلبی می نامیم این ها را از خدا سلب می کنیم یعنی خدا وند این صفات را ندارد و ازآن ها پاک و مبرّاست

8- حمد به معنی...ستایش...وتسبیح به معنی...پاک دانستن...و...منزه دانستن...است. ص58

9- چرا خداوند را حمد و ستایش می کنیم؟ص58 به دلیل کمالات و زیبایی های او

10- چرا ستایش و حمد واقعی برای خداست؟ص58 زیرا همه ی زیبایی ها و خوبی ها از اوست 11

11- درحمد و ستایش همواره...صفات ثبوتی...را بیان می کنیم و در تسبیح ،خدا را از...صفات سلبی... پاک ومنزه می داریم ص58

12- معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ص58 هر صفتی که نشانه ی کمال است و مخلوق از خالق دریافت می کند ازصفاتی است که خداوند آن را داراست.

 13- چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوند نسبت دهیم؟ص58 زیرا برخی از این صفات از نقص و محدودیت سرچشمه می گیرند وپذیرفتن آن ها در خداوند به معنای پذیرش کامل نبودن او و به معنای پذیرش محتاج و نیازمند بودن اوست.

 14- چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟ 1- صفاتی که خود انسان ها دارند و کمال محسوب می شوند ازخودشان نیست ولی صفات خداوند از خودش است و خداوند سر چشمه ی همه ی صفات کمالی است. 2- موجودات، دارای صفات کمالی و نقصی هستند ولی خداوند تنها دارای صفات کمالی است. 3-  صفات کمالی انسان دارای محدودیت است ولی صفات خداوند نا محدود است. 4- صفات انسان کم و زیاد می شود ولی صفات خداوند کم و زیاد نمی شود.

15- اصطلاحات زیر را تعریف را توضیح دهید؟ص58

حمد: دادن صفاتی به خداوند که داراست و نشانه ی کمال است

تسبیح: صفاتی را که نمی توانیم به خدا نسبت دهیم و خدا آن ها را دارا نیست و نشانه ی نقص و نیاز است

قرائت: او خدایی است که معبودی جز او نیست * دانای پنهان و آشکار است* و او بخشنده و مهربان است* او خدایی است که معبودی جز او نیست *فرمانروای پاک*سلامت و ایمنی بخش*نگاهبان با عزت مقتدر*صاحب کبریا و بزرگی* و خداوند پاک و منزه است از آنچه برای آو شریک قرار می دهند*اوست خدای آفریننده ی هستی بخش صورت گر *برای او نام های نیک است* آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح اومیگویند *و او شکست ناپذیر داناست*/ ** اسم های نیکو ازآن خداست**از صفات کمالی خداوند نامحدود بودن،خالق ،... است**حشر 22تا24 برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند*در حالی که خداوند آن ها را خلق کرده است*و برای او پسران و دخترانی پنداشتند*از روی بی دانشی*او پاک و منزه است از آنچه به آن وصف می کنند***خداوند هر صفتی را که نشانه ی نقص و کاستی باشد ندارد**انعام 100

 درس هفتم: در پناه ایمان

سوالات متن: 1- چه وقت شناخت منجر به عمل می شود؟ص62وقتی که آن شناخت به مرحله ی ایمان برسد

2- این سخن از کیست و چه پیامی دارد؟ص65 از امام علی(ع)_هر قدر ایمان بیشتر باشد عمل بهتر می شود(ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان معنایی ندارد)

3- ایمان چیست؟ص66 ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی به حق و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند

4- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود؟ص66 در صورتی که از زشتی ها دور و به زیبایی ها آراسته گردد

 5- زیبایی های قلب برای پذیرش حق و حقیقت کدامند؟ص67 الف)سلامتی قلب از بیماری و گناهان ب)توجه قلب به هدف های زیبای زندگی و یاد خدا ج) بینایی قلب برای مشاهده ی حقایق و زیبایی های زندگی . د) باز بودن قلب بر روی آنچه با تفکر به دست آمده است .

6- زشتی های قلب که مانع پذیرش حق و حقیقت می شوند کدامند؟ الف)داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت ب)غفلت از هدف های زیبای زندگی و یاد خدا ج)سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبی ها و زیبایی ها. د)بسته شدن قلب بر روی حقایق و آنچه با تفکر به دست آمده است.

7- ایمان درختی است که در...قلب...جوانه می زند.ص67

8- چه تفاوتی میان «شناخت»و«ایمان»وجود دارد؟ص65 شناخت باعث عمل نمی شود ولی این ایمان است که باعث عمل می شود جایگاه شناخت عقل است و جایگاه ایمان قلب است.

 9- قلب ما منزلگاه کیست؟ ایمان به خدا ص67

10- قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است. ص67

11- چرا علاوه بر شناخت هدف ایمان به آن نیز لازم است؟ص66 عقل با تفکر در آیات الهی و با استفاده از راه های معرفت بخش می تواند خوب را از بد تشخیص دهد و به ما معرفی کند. اما این کار عقل برای انتخاب خوبی ها و رفتن به سوی آن ها کافی نیست قلب هم باید به کمک بیاید.

12- تفاوت هایی که علم و ایمان در مقابل یکدیگر دارند را بنویسید. علم ایمان 1- توانستن خوب خواستن 2- ساختن ابزار ساختن مقصد و هدف 3- سرعت دادن جهت دادن 4- ساختن طبیعت ساختن انسان 5- زیبایی عقل زیبایی روح و قلب 6- انقلاب بیرون انقلاب درون 7- سازگاری انسان با جهان سازگاری انسان با خودش

 قرائت: قطعاً این قرآن *به آنچه استوارترین(راه ها) است هدایت می کند *و مو منان را بشارت می دهد *کسانی که کارهای نیک انجام می دهند*که برای آن هاپاداش بزرگ است*اسراء 9 هر کسی که کار شایسته انجام دهد*چه مرد و چه زن*در حالی که او مومن است*او را به حیاتی پاک زنده می کنیم*وقطعا به آن ها پاداش خواهیم داد*مطابق بهترین اعمالشان***عمل صالح ثمره و نتیجه ی ایمان است**و **ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است زیرا هر عمل صالح به شرط ایمان پذیرفته ی خداست و پاداش خواهد داشت در غیر این صورت عمل صالح پاداش ندارد**تنها شناخت به عمل منجر نمی شود بلکه باید ایمان نیز به کمک شناخت بیاید **نحل 97 بادیه نشینان گفتند: ما ایمان آوردیم*بگو ایمان نیاورده اید*بلکه بگویید اسلام آوردیم*و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است* و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید*از پاداش اعمال شما چیزی نکاهد*همانا خدا آمرزنده ی مهربان است* **جایگاه ایمان قلب است**حجرات 14

 

درس هشتم: در وادی امن سوالات متن:

1- چرا نوجوانان و جوانان به ملکوت آسمان نزدیکترند؟ص74 به خاطر خلوص و پاکی دل و بی آلایشی بیشتر آنها می باشد که درهای لطف خداوند بر روی آنان بازتر است

 2- راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟ص75تا76 الف) تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی ب) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او ج) توجه به نعمت های خدا د) انجام نیکی ها و دوری از گناهان

3- یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بنویسید؟ص75 زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن

 4- ایمان و تقرب به خدا چه اثراتی برای ما دارد؟ص77 تحولی شگرف وجود ما را فرا خواهد گرفت به طوری که گویا تولّدی جدید آغاز شده است «آیا آن کس که مرده بود و ما با ایمان زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به وسیله ی آن در میان مردم راه می رود همانند کسی است که در تاریکی است و از آن خارج شدنی نیست؟»

5- جامعه ی ایمانی چگونه شکل می گیرد؟ص77 اگر جوانه های ایمان در مجموعه ی اعضای یک جامعه پدیدار شود

6- ویژگی های انسان مومن چیست؟ص77 الف) آرامش روحی خاصی دارد ب) از شادابی و لذت معنوی بر خوردار است ج) در قضاوت ها و تصمیم ها خدا را در نظر می گیرد د) احساس رضایت درونی از خدا دارد

 7- ویژگی جامعه ی مومن چیست؟ص78 الف)با یکدیگر برادری و مودت دارند ب)در مسیر خیر و نیکی یکدیگر را یاری می دهند ج)در مقابل بیگانگان عزیز و سلطه ناپذیرند د)یکدیگر را به حق و پایداری در راه حق فرا می خوانند

8-  امام صادق(ع) نسبت صبر و ایمان را چگونه بیا ن کردند؟ص79 نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به کل بدن است همان طور که اگر سر از بین برود بدن هم از بین می رود اگر صبر از دست رود ایمان هم از بین می رود

9- توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او یکی از راه های تقویت ایمان است آنرا

/ 0 نظر / 100 بازدید