سوالات متن دین و زندگی 2

 

سوالات متن دین و زندگی 2 درس 1

 

1-     پاسخ به این سوال که " درچگونه جهانی زندگی می کنیم؟ "چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ ص 4خ3-4

2-     یک جهان خیالی را توصیف کنید. ص7خ آخر ص 8خ1-6

3-     آیا در یک جهان خیالی می توان از قانون وقانونمندی سخن گفت.؟ چرا ؟ص 7 خیر خ آخر تا خ اول ص8

4-     در یک جهان خیالی رسیدن  به علم ودانش تا چه اندازه امکان پذیر است.؟چرا؟ ص8 امکان پذیر نیست ص 7 خ آخر ص8 خ اول

5-     از ترکیب کدام عناصر نتایج وفوائد بسیار بزرگی حاصل می شود.؟ ص8 پآخر خ1

6-      دی اکسید کربن چه نقش مهمی در حیات روی کره زمین دارد؟ این مسئله چه ارتباطی با نظام موجود در جهان دارد؟ ص9

7-     ویژگی های یک موجود به عنوان، مجموعه ایی از مجموعه ی بزرگ جهان آفرینش را بنویسید. ص11 شماره های 1-5

8-     میان مسولیت ها ووظایف در یک مجموعه چه چیزی وجود دارد.در چه صورت کار یک جزء ناقص به نظر می آید.؟ ص14شماره4

9-     هدف چه نقش اساسی ومهمی در یک مجموعه دارد.؟ ص12 شماره 2-4

10- برای پی بردن به این سوال که " چه عاملی سبب می شود که اجزای مجموعه ها با همکاری وپیوستگی به هدف معینی منتهی شود؟ چند فزض می توان تصور کرد؟نام ببرید. ص 1 شماره1-3

11- این فرض که هماهنگی وهمکاری ها خود به خود وبدون نقشه قبلی اتفاق می افتد، درست است یا غلط؟ جرا ؟ ص13

12- آیا خود اجزا یک مجموعه از آگاهی ودانش بر خورد دار ند که متناسب با آن هدف گردهم آیند وهمکاری کنند؟

توضیح دهید؟ص 13

13- کسانی که به خدا معتقد نیستند(مادّیون) می گویند جهان خالق ندارد بلکه خود به خود بوجود آمده است.این نظریه مربوط به کدام یک از فرض های در باره پیدایش جهان است/ وچه پاسخی می توان به آن داد.؟ ص 12 شماره 1

14- ساعت سازی ، اجزای یک ساعت خراب را از هم جدا کرد وپس از رفع عیب ساعت دوباره آن ها را در جای خود قرار داد. آیا بدون کمک ساعات ساز، این اجزا  قادر بودند در جای خود قرار گیرند تا ساعت کامل شود.؟ چرا؟ توضیح دهید. ص 12

سوالات 1-12 در سطح دانش وسوال 13 در سطح کاربرد ووسوال 14 کاربرد

         دین وزندگی 2  سوالات متن درس 2

1.      با مشاهده چه چیز در موجودات می توان حکمت وتدبیر الهی را دریافت.؟ ص16

2.      مجموعه نظام مند چه گونه مجموعه ایست؟ شاخصه اصلی چنین مجموعه ای چیست؟ ص 19 خ1-3

3.      با نگاه عمیق به مجموعه های پیرامون خود چه چیز را در می یابیم وبه چه چیز می رسیم؟ ص19 پ2 خ1-5

4.      با یک مثال  از بدن انسان مجموعه های تو در توی آن را بنویسید وهدفمندی آنرا نتیجه بگیرید؟ ص19 پ2 خ 1-5

5.      آیا در یک مجموعه بزرگ، اعضای کوچکتر مانع همکاری وهماهنگی سراسری نمی شود.؟ ص21 شماره 2

6.      با یک مثال توضیح دهید، چرا هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود، نظم وقانونمندی گسترده تری لازم است که نظام های کوچکتر را در درون خود جای دهد.؟ ص21 شماره 4

7.      نظام واحد جهانی را با زدن یک مثال بیان کنید. و نظامند بودن آن یا حکیمانه بودن آن را نتیجه بگیرید؟ ص22

8.      بازگشت انسان وهمه موجودات به سوی خدا درمعارف اسلامی ما چه نام دارد.؟

9.      به نظر شما آیا می توان فقط به خدا اعتقاد داشت اما وجود جهات آخرت را نادیده گرفت. توضیح دهید؟ ارزشیابی

سوالات متن درس 3

1.      در میان کاروان هستی انسان چه سرنوشتی دارد؟ ص 32 خ 1-4

2.      چرا قبل از ورود به بحث معاد باید ویژگیهای انسان را شناخت؟ چگونه؟ ص 32

زیرا انسان نیز در کاروان هستی رو به سوی خدا دارد. بازگشت انسان به سوی خدا همان معاد اوست، واینکه انسان در این میان سرنوشت ویژه ای دارد. برای پی بردن به این سرانجام ویژه باید خصوصیات و ویژگی های انسان را با تدبر در قران بی یابیم.

3.      ارزش هرکس به چه چیزی بستگی دارد.علی علیه السلام  در این باره چه فرموده اند؟ ص 35 خ1-3

4.      چرا خداوند توانایی بهره مندی از آنچه در آسمان ها وزمین است را در ما قرار داده است.؟ این توانمندی کدام ویژگی در انسان را بیان می کند.؟ ص36 پ3 خ1-3

5.      برای پی بردن به حقایق ودوری از جهل ونادانی خداوند چه ویژگی به انسان داده است.؟ ص36 پ4 خ1-3

6.      ایا انسان قدرت تشخیص راه رستگاری وراه شقاوت را دارد؟ بوسیله کدام ویژگی این امکان حاصل می شود؟ ص36 پ آخر

7.      اینکه انسان فطرتاً خدا جوست وگرایش به او دارد یعنی چه .توضیح دهید.  کدام آیه در ابتدای درس بیانگر این ویژگی انسان است ؟ص 37 پ1 خ1-4

8.      انسانی که از ظلم بی زار است وبه خیر ونیکی علاقمند است. دارای چه ویژگی خدادادی است، توضیح دهید.ص37 پ اخر خ1-4

9.      چرا وقتی انسان گناه می کند، پشیمان می شود واحساس خوبی ندارد.؟ این حالت بیانگر کدام ویژگی در انسان است؟ ص37 پ آخر

10.  علاوه بر سرمایه های وجودی که در انسان به امانت نهاده شده است، خداوند چه نعمت های دیگری برای هدایت انسان، قرار داده است. ص38 خ1-4

11.  چه عواملی مانع رشد انسان به سوی سعادت می شود؟ ص38

12.  شیطان معمولا از چه راه هایی انسان را گمراه می کند.؟ شماره های 1-4

13.  آیا روز قیامت می توان در پیشگاه الهی از خداوند در باره شیطان شکایت کرد.چرا؟ ص39 پ آخر

14.  به نظر شما بهترین راه مبارزه با شیطان چیست؟ ارزشیابی

15.  در آیه بقره/168 چرا خداوند می فرماید از خطوات شیطان پیروی نکنید.؟ منظور از خطوات چیست؟ توضیح دهید. تجزیه وتحلیل

سوال های متن درس 5

1-     انسان ها معمولا در برخورد با مرگ به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو دسته 1-دیدگاه منکران معاد 2- دیدگاه پیامبران

2-     دیدگاه منکران معاد نسبت به مرگ چیست؟ ص53 خ1-2

3-    پیامد های دیدگاه منکران معاد را بنویسید. ص53 زیر جدول خ1-7

4-    دیگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ را بنویسید. ص54خ 1-3

5-    پیامدهای دیدگاه پیامبران را درباره مرگ بنویسید. ص55 خ1-3 ص56 خ1-3

6-    این عبارت مربوط به کدامیک از پیامد های دیدگاه پیامبران نسبت به مرگ است؟ " علی علیه السلام روزها به نخلستان می رفت وبه حفر چاه مشغول می شد و وقتی به آب می رسید ان را وقف می کردند ودر اختیار عموم مردم قرار می داد."

7-    این سخن امام حسین علیه السلام " من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ وخواری نمی بینم؟ مربوط به کدامیک از پیامد های دیگاه پیامبران است؟

8-    از دیدگاه پیامبران و خدا پرستان چرا مرگ برای بعضی ها ناگوار وهولناک است ؟ ص57 خ3-4

9-    چرا خدا پرستان از مرگ نمی هراسند؟ آیا نترسیدن آنها از مرگ به این معناست که انان آرزوی مرگ می کنند.؟ ص56 خ 1-7

10-  چرا امام حسین وقتی در سر دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید؟ ص56خ8-10

11-  عصر ما عصر دانایی نامیده شده است اما انسان دچار اننواع مشکلات اجتماعی وانحرافات اخلاقی است. به نظر شما علت آن چیست وچه راه حلی را برای آن پیشنهاد می کنید؟ با توجه به  محتوای درس پاسخ دهید.

سوال های درس 6

1-     با یک مثال بنویسید دفع خطر احتمالی لازم است یعنی چه؟ ص62

2-    مهمترین خبری که انبیا درباره آینده بشر آورده اند چیست ولازمه چه چیزی است؟ ص62 پ2 خ1-2

3-    قران درباره معاد چگونه سخن گفته است؟ص62 پ2 خ3-4

4-    قرآن علاوه بر خبر دادن از قیامت چگونه ضرورت آنرا ثابت کرده است؟ ص63 1- حکمت الهی 2- عدل الهی

5-    حکیم یعنی چه ؟ چرا خداوند را حکیم می نامیم؟ ص63خ1-2

6-    این که میگویم خداوند هر موجودی را حکیمانه خلق کرده است یعنی چه ؟ با مثال توضیح دهید.ص63 پ آخر خ3-4 ص64 خ1-2

7-    با توجه به کلمات واصطلاحات، ضرورت معاد را بر اساس حکمت الهی توضیح دهید.؟ " گرایش به بقا – تنفر و بی زاری از نیستی ونابودی – کمال طلبی – بی نهایت طلبی " ص64

8-    رابطه بین عدل خداوند وزندگی انسان چیست؟ ص56 خ 1-6

9-    چرا احقاق حقوق انسان در دنیا امکان پذیر نیست؟ یا به عبارتی چرا دنیا به گ.نه ای است که امکان تحقق وعده های الهی در آن نیست؟ ص65 زیرا  الف وب

10-  قران کریم از چند جهت به شبهه امکان معاد پس از مرگ پاسخ می دهد.؟ ص66

سوال های درس 7

1-     برزخ در لغت یعنی چه؟ تعریف اصطلاحی آن چیست؟ص71 خ 1-3

2-    برزخ دارای چه ویژگی هایی است؟ ص71 خ1-3

3-    توفّی یعنی چه؟ ص71 خ شماره 1 خ 1-2

4-    وضعیت پاداش وجزا در عالم برزخ چگونه است؟ ص72 شماره 3

5-    اثار ماتَقدَّم و آثار ماتَاخَّر اعمال را تعریف کنید. ص72 شماره 4 خ 3-7

6-    آیا مومن پس از مرگ به دیدار خانواده خویش می آید؟ص 73 شماره 2

7-    امام صادق(ع) در باره ارواح مومنان چه فرمودند؟ ص 74 شماره 3

8-    شش چیز است که مومن بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود. امام صادق(ع) در این باره چه می فرمایند. ص74 شماره 5

سوال های درس 8

1-     سرانجام دوران زندگی انسان ها به کجا ختم می شود؟ ودر چند مرحله انجام می گیرد؟ ص 79 خ1-2

2-    در مرحله اول با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، چه حوادثی رخ می دهد؟ ص79 قسمت الف شماره های 1-3

3-    منظور از نفخ صور اول چیست؟ ص 79 شماره 1

4-    منظور از تغییر در ساختار زمین وآسمان چیست؟ ص79 شماره 3

5-    در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید/ ص80 شماره 1-5

6-    منظور از نفخ صور دوم چیست؟ ص80 مرحله دوم شماره 1

7-    با نورانی شدن زمین از جانب خداوند چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید. ص80 شماره 3

8-    با بر پا شدن دادگاه عدل الهی چه اتفاقاتی می افتد.؟ص 80 شماره 4

9-    بر اساس آیات وروایات شاهدان وگواهان روز قیامت چه کسانی اند؟ ص80 شماره5

10-  چرا پیامبران وامامان معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.؟ ص80 شماره 5 خ آخر ص 81 خ 1-2

11-  علاوه بر شاهدان عالیه پیشوایان، چه شاهدانی دیگری حضور دارند؟ ص81 شماره 7 خ 2-4

12- اعمال انسان روز قیامت چه گونه ظاهر می شوند؟ ص 81 شماره 7 خ آخر ص82 خ 1-2

13- تفاوت نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده دراین دنیا چیست؟ ص 81 شماره 7 خ 2-4

14- آیا انسان از نامه عمل خود در قیامت آگاه است؟ امام صادق در این باره چه فرمودند؟ ص82 پ 3خ 1-2

15- وزن کننده و سنجشگر اعمال چیست؟ چگونه اعمال سنجیده می شود؟ ص81

16- آیا واقعا اعمال وزن می شوند؟ امام صادق(ع) چه جوابی دادند؟ ص91 پ2 خ1-2

17- منظور از این که وسیله سنجش اعمال حق و عدل است یعنی چه؟ ص81 شماره 6 خ 3-4

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید