100 سوال تست کنکوری از دین و زندگی سال دوم را برای شما دوستان عزیزم قرار دادم

امیدوارم مورد استفاده شما واقع شود .

  

برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب بروید .

 


100سؤالات دین و زندگی دوم کنکوری

1-وجه شباهت بدن انسان با جهان خلقت،ضمن حاکمیت ارتباط طولی و ارتباط عرضی در هر دو مورد در.......... ارتباط ......... به دلیل...........آفرینش است.22

1) تقدم-طولی-هدفداری                                       2)تاخر-طولی-هدفداری

3)تقدم-عرضی-مخلوق بودن                                  4)تاخر-عرضی-مخلوق بودن

2ـ پیام آیه ی شریفه ی: «یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، فادخلی فی عبادی، و ادخلی جنتی» این است که ............ (سراسری ریاضی)23

1) وصول به مرتبه ی رضوان، مقدّمه ی حصول اطمینان

2) ورود به بهشت ویژه ی الهی، معلول برای خدا ماندن

3) ورود به مراتب انسانی و خروج از آن، به انتخاب خود انسان

4) خودیابی و وصول به اطمینان، مسبّب برخورداری از مقام «رضا»

3-از دقت در آیه شریفه:{و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه....}مفهوم میگردد که....... ذات باری تعالی است و این به دلیل ........... اوست. 24

1)وسوسه های نفسانی انسان,معلوم-علم ذاتی             2)وسوسه های نفسانی انسان,معلوم-قرب وجودی

3)انسان و نفس وسوسه گراو,مخلوق-علم ذاتی             4)انسان ونفس وسوسه گراو,مخلوق-قرب وجودی

4ـ مژده ی «لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» بهره ی افرادی است که:

1) مرگ را طلوعی از پس غروب وتولدی دیگر می دانند.

2)خود را به لباس تقوی که بهترین لباس است آراسته اند.

3)ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند.

4)خلوص در راه خدا را بهترین ذخیره ی هر لحظه ی زندگی خود قرار می دهند

5-با توجه به آیه شریفه:{یعلمون ظاهرا من الحیاهٌ الدنیا و هم عن الاخرهٌ هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق}دل به دنیا سپردن به برداشتی از...............و..............می انجامد.25

1)عبث یافتن نظام آفرینش- غفلت از آخرت         2)عبث یافتن نظام آفرینش- غفلت از یاد خدا

3)بی نصیب ماندن از تفکردر آفرینش- غفلت از یاد خد    4 )بی نصیب ماندن از تفکر در آفرینش- غفلت از آخرت

6-با توجه به آیه شریفهٌ{ان الذین توفاهم الملائکهٌ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض...}کسانی که بر خویشتن ستمکار بودند در عالم........میگویند:ما در زمین از مستضعفان بودیم و فرشتگان میگویند:.........27

1)برزخ-{الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاٌ یومکم}

2)قیامت-{الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاٌ یومکم}

3)برزخ-{الم تکن ارض الله واسعهٌ ٌفتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا}

4)قیامت-{الم تکن ارض الله واسعهٌ ٌفتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا}

7-تمام آیات دال بر تحقق معاد جسمانی است به استثنای آیه 26  : 

1){و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون}

2){قل یحییها الذی انشاَها اول مرهٌ و هو بکل خلق علیم}

3){و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم}

4){ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی اٌن نسوی بنانه}

8-راه رهایی از مشکلات درونی اضطراب آور ..........است و استواری پیامبران مقابل سر سختی قوم خود از..........آنان بوده است.210

1)ایمان به خداوند-توکل      2)توکل بر خداوند-ایمان       3)ایمان به خداوند-ایمان         4)توکل بر خداوند-توکل

9-مظهر تمام و کمال حق و جلوهء زیبایی های او ؛ همان.........هستند  و  بازتاب محبت ، به سوی بر خورداران از محبت  است و آیه شریفه ..........حاکی از آن است.211

1)فرشتگان مقرب-{قل ما سالتکم من اجر فهو لکم}             

2)پیامبر و اهل بیت او-{ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم}

3)فرشتگان مقرب-{قل لااساٌلکم علیه اجرا الا المودهٌ فی القربی}

 4) پیامبر و اهل بیت او-{قل لااساٌلکم علیه اجرا الا المودهٌ فی القربی}

10-کدام آیه به ((علت پوشش)) اشاره دارد؟213

1){قل للمومنات یغضهن من ابصارهن و یحفظن فروجهن}

2){و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جنوبهن}

3){قل للمومنین یغضوامن ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بمایصنعون}

4){یا ایهالنبی قل لازواجک وبناتک ونساالمومنین یدنین علیهن من جلابیهن ذلک ادنی ...}

11- به دور بودن از خود خواهی و خود ستایی - توسل به زور و جبر - توجه به تکرار منکر و ترک واجب -  اکتفا به موعظه و نصیحت موثر (به ترتیب)موصوف به کدام وصف احکام امر به معروف و نهی از منکر میشود؟214

1)شرایط- مراحل- روش- مراحل                              2)روش - شرایط - مراحل - روش

3)روش- مراحل- شرایط - مراحل                              3)شرایط – روش -  مراحل - شرایط

12ـ پیام آیه ی شریفه ی: «اولم یکف بربک انه علی کل شیءِ شهید» 23

1)  جبران کننده ی نقص وجودی انسان، ارتباط با کمال مطلق است.

2)  رهایی از بند گناه، معلول آگاه شدن از حقایق موجود در هستی است.

3)  هر انسانی احساس کند که در پیشگاه خدا، در چنگال گناه اسیر نخواهد شد.

4) کفایت حساب رسی خداوند، موجب می شود که هر مکلّفی حساب رس اعمال خود باشد.

  13ـ محل تحقّق عبارت: «فنعم اجر العاملین» ، «الذین تتوفاهم الملائکة .... ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون» و «فبئس مأوی المتکبرین» (به ترتیب)، عالمِ ........ و عالمِ ........ و عالمِ ....... می باشد. 7-8-29

1) برزخ ـ برزخ ـ رستاخیز                                    2) برزخ ـ رستاخیز ـ برزخ

3) رستاخیز ـ رستاخیز ـ برزخ                                     4) رستاخیز ـ برزخ ـ رستاخیز

14ـ آیه ی شریفه ی: «فاذا هم قیامٌ ینظرون» موضوع ...... در نفخ صور ....... است. 28

1) زنده شدن همه ی انسان ها ـ اول                                2) زنده شدن همه ی انسان ها ـ دوم

3) مدهوشی اهل آسمان و زمین ـ اول                              4) مدهوشی اهل آسمان و زمین ـ دوم

15ـ آیات شریفه ی: «علمت نفس ما احضرت» و «فذقوا ما کنتم تکنزون» (به ترتیب) موضوع ...... و ...... اعمال انسان در عرصه ی .......  می باشد .  29

1- تجسم ـ تجسم ـ قیامت   2) تجسم ـ تجسم ـ برزخ    3) تصویر ـ تجسم ـ قیامت    4) تجسم ـ تصویر ـ برزخ   

 16ـ مبنای این پیام امام خمینی (ره) که فرمودند: «باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» کدام دستور قرآنی است؟  212

1) «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً  لا تفرقوا و اذکرو نعمة الله علیکم»

2) «و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البیّنات»

3) «یا ایها الذین امنوا اتّقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون»

4)«لا تجد قوماً یومنون بالله و الیوم الآخر یواذون من حاة الله و رسولة»

17ـ «علم به ادامه ی ترک معروف و عمل به منکر»، «رعایت مصلحت مخاطب» و «قبول شهادت از سوی امام حسین (ع) و یاران وفادار»،(به ترتیب) از .........،.........و.......... امر به معروف و نهی از منکر است. (سراسری ریاضی)214

1) روش ـ شرایط ـ روش   2) روش ـ روش ـ شرایط   3) شرایط ـ شرایط ـ روش   4) شرایط ـ روش ـ شرایط

18ـ آن جا که مس وجود انسان با کیمیای کار، مبدّل به زر می گردد و کار و تلاش، نقش خط تبسم را بر رخسار هم نوع و تلاشگر، به دنبال دارد؛ فرد تلاشگر به یکی از آثار تربیتی کار که ......... است، دست یافته است. (سراسری ریاضی)215

1) لطافت احساس            2) شکوفایی استعدادها       3) احساس عزّت نفس        4) تمرکز قوّه ی خیال

19-جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. (سراسری انسانی 86)22

ارزش هر کس به درک و ............. وی از حقیقت هستی و جایگاه انسانی در کاردانی آفرینش بستگی دارد.

1) فهم                            2) پرهیز                          3) دوری                          4) جدایی

20- این که گفته شود:«خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها و زشتی ها را درک کند و آن گاه که به سوی زیبایی ها روی آورد در درون خود، احساس خرسندی نماید و اگر بسوی بدی ها و زشتی ها رهسپار شود، ملامت گر خویش باشد» توجه ما به کدام آیه جلب می شود؟ (سراسری انسانی 86) 23

1) و نفس ما سَواها فَألهما فجورَها و تقواها

2) فاذا سَوّیتُه و نَفَخْتُّ فیه من روحی فَقعُوا له ساجدین

3) انّی اعلم غیب السموات و الأرض واَعْلم مه تُبدون و ما تکتمون

4) و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطّیبّات

21- سوگند های مؤکد شیطان برای فریب فرزندان آدم به انتقام.....بود و عامل مؤثر در اثر گذاری وسوسه های او .....است. (سراسری انسانی 86) 24        

1) مأمور شدن به سجده به انسان ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

2) رانده شدن از در گاه الهی ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

3) رانده شدن از درگاه الهی ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

4)مأمور شدن به سجده بر انسان ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

22- با تدبّر در آیه ی شریفه ی «وَ ما خَلَقنَا السَّماء و الارضَ و ما بَینهُما باطلاً» قرآن لازمه ......... و نشانه ای بر .......... معاد است. (سراسری انسانی 86)26

1) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ ضرورت

2) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ امکان

3) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ ضرورت

4) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ امکان

23- بهترین گواهان قیامت ............ اند زیرا ............. (سراسری انسانی 86)28

1) پیامبران و امامان ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

2) فرشتگان الهی ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

3) فرشتگان الهی ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

4) پیامبران و امامان ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

24- حضرت شعیب (ع) نه تنها در مقابل اذیت و آزار قوم خود عقب نشینی نکرد، بلکه به تلاش خود امیدوار و مصمّم بود و به آنان فرمود: (سراسری انسانی 86)210

1) «اِنی توکَلتُ علی الله ربی و ربکم»                    

2) «قل حسبی الله علیه یتوکَل المتوکّلین »

3) «و ما توفیقی الاّ بالله علیه توکَلتُ و الیه اُنیب»

4) «فاذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحُبُّ المتوکّلین»

25- کدام مطلب با آراستگی در دین اسلام مصداق ندارد؟ (سراسری انسانی 86)211

1) مؤمنان حضور عزتمند با عفت و آراسته دراجتماع دارند.

2) دین اسلام دین آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن است.

3)پیشوایان دین اسلام تنها به زیبایی باطنی خود  می پرداختند.

4) خداوند دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود آراسته باشد.

26- کدام یک از بستگان برای مردان نا محرم اند؟ (سراسری انسانی 86)213

1) زن پدر ـ دختر زن ـ دختر عمو                                 2) زن برادر ـ‌ خواهر زن ـ دختر عمو

3) زن برادر ـ دختر زن ـ دختر خواهر                            3) زن پدر ـ خواهر زن ـ زن پسر

27- آن گاه که «احتمال اثر» مبنای وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و «خود برتر بینی» مورد تنفر گزارنده ی این فریضه قرار گیرد و علم به واجبات و محرّمات، مورد توجّه مکلّف واقع شود، به ترتیب، کدام امر محقّق می گردد؟ (سراسری انسانی 86)214

1) مراحل ـ شرایط ـ روش   2) روش ـ مراحل ـ شرایط   3)شرایط ـ مراحل ـ روش   4) شرایط ـ روش ـ شرایط

28- اطاعت خواه ناخواهی موجودات در برابر فرمان خداوند، از دقت در کدام آیه، مفهوم   می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)22

1) (والله ملک السماوات والارض و الی المصیر)

2) (الم تر ان الله یسبّحله من فی السماوات و الارض)

3) (افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض)

4) (والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه و الله علیم بما یفعلون)

29- مردود شمردن نفی آخرت وهدف قرار دادن دنیا، از دقت در کدام آیه، مفهوم می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)24

1) (الّذین ضل سعیهم فی الحیوة الدّنیا)

2) (کلاّ بل تحبّون العاجله * وتذرون الآخرة)

3) (اِنّ الّذین لا یرجعون لقاءَنا و رضوا بالحیوة الدّنیا)

4) (یعلمون ضاهراً من الحیوة الدّنیا و هم عن الآخرة هم غافلون)

30- بی ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقَّت دنیا از لوازم ....... و ....... است. (سراسری ریاضی 88)25

1) میل به جاوادنگی ـ مرگ را پایان کار دانستن                  2) میل به جاودانگی ـ تحقّق آرزوها در رستاخیز

3) هدف قراردادن دنیا ـ تحقّق آرزوها در رستاخیز               4) هدف قرار دادن دنیا ـ مرگ را پایان کار دانستن

31- مشابهت و تفاوت  (به ترتیب)، از دقّت در کدام آیات، مفهوم می گردد؟ (سراسری ریاضی 88)7-29

1) (النّار یعرضون علیها غُدّوا وعشیّا) ـ (یُنَبَّا الاِنسان یومئذ بما قّدم و اَخر)

2) (النّار یعرضون علیها غُدّوا وعشیّا) ـ (حتّی اِذا جاءَ احدم الموت قال ربّ ارجعون)

3) (اِنّا نحن نُحیی الموتیٰ و نَکتُبُ ما قدّموا و ءاثارَهم) ـ (یُنَبَّاُ الاِنسان یومئذ بما قدّم و اَخَّرَ)

4) (اِنّا نحن نُحیی الموتیٰ و نَکتُبُ ما قدّموا و ءاثارَهم) ـ (حتّی اِذا جاءَ احدم الموت قال ربّ ارجعون)

32- محّل تحقّق عباراتِ ( الم یاتِکم رسلٌ منکم). (الم تکن ارضً ﷲ واسعة). (النّار یعرضون علیها) به ترتیب، عالمِ ....... وعالمِ ........ وعالم ........ می باشد. (سراسری ریاضی 88)  7-8-29

1) برزخ ـ برزخ ـ رستاخیز                                       2)  برزخ ـ رستاخیز ـ برزخ

3) رستاخیز ـ برزخ ـ برزخ                                       4) رستاخیز ـ رستاخیز ـ برزخ

33- نتیجهﺉ توّکل که بازتابی از ......... است، همان دست یابی به ......... به خداوند است. (سراسری ریاضی 88)210

1) معرفت به خداوند وایمان به او ـ اطمینان و اعتماد       2) مهربانی وعلم و قدرت خداوند ـ اطمینان و اعتماد

3) معرفت به خداوند و ایمان به او ـ محوّل کردن کارها    4) مهربانی و علم و قدرت خداوند ـ محوّل کردن کارها

34- پیام این سخن امام صادق علیه السّلام که می فرماید: « ما احبُ ﷲ من عصاه»، با کدام آیه مطابقت دارد؟ (سراسری ریاضی 88)211

1) قل ما سألتُکم من اجر فهو لکم           2) قل ان کنتم تُحبّون ﷲ فاتعونی یحیبکم ﷲ                          

3) قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودة فی القّربی     4) لا تَجِدُ قوماً یؤمنون باﷲ و الیوم الآخر یُوادُّونَ مَن حادً  اﷲ و رسوله

35- پیام کدام جمله  «پیشگیری از انحراف» است تا میدان بر بدی ها تنگ شود و تمایل به گناه کاهش یابد؟ (سراسری ریاضی 88)214

1) (یأمرون بالمعروف)     2) (یدعون الی الخیر)     3) (یَنهون عن المنکر)     4) (اتّقوا اﷲ حقّ تَقانِه)

36- خود آزمایی در دل حوادث و در گیری با سختی های موجود در متن زندگی، از جمله آثار تربیتی کار وتلاش است که در ........ خلاصه می شود. (سراسری ریاضی 88)215

1) لطافت احساس            2) احساس عزّت نفس      3) تمرکز قوّه ی خیال      4) شکوفایی استعداد ها

37- با توجه به آیه ی شریفه ی : « ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهارلایات...» در آفرینش آسمان ها   و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه های خداشناسی است برای ....21

1) ذاکران خداوند در هر حال                         2) خردمندان متفکر در آفرینش

3) خردمندان در همه حال به یاد خدا 4) ذاکران خداوند  ومتوجه به تدبیر و حکمت او

38- از دقت در آیه ی شریفه ی « و لقد کرمنا بنی آدم و جملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات...» مفهوم......... مستفاد میگردد. 23

1)روزی گرفتن از طیبات و توفیق سیر و تحقیق درآفرینش برای انسان

2) کرامت انسان به تبع اداراک و دریافت خویشتن خویش و خودواقعی

3) کرامت انسان به تبع سیر و تحقیق منجر به افزایش معرفت به خدای بزرگ

4) روزی گرفتن از طیبات و استفاده ی درست از نعمت ها برای انسان

39- شیطان معمولاً انسان را در راههایی به نافرمانی از خدا وسوسه می کند به جز راه .... 24

1) ایجاد دشمنی و کیمه میان افراد                                    2) آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

3) سرگرم کردن انسانها به آرزوهای دور و دراز دنیایی               4) غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که به یاد خدا می اندازد.

40- میل به بقاء و جاودانگی -  عدم قابلیت جبران خوبی ها و بدی ها در دنیا -  بی نهایت طلبی انسان، به ترتیب ............... معاد در پرتو ............. و ...........و............. را اثبات می کند. 26

1) ضرورت – حکمت – عدل – حکمت                                    2) امکان-حکمت – حکمت- عدل

3) ضرورت- عدل – حکمت – حکمت                                      4) امکان – عدل – حکمت – عدل

41-  در مرحله ی اول که به پایان یافتن دنیا آغاز می شود، اولین حادثه ........ است که قرآن کریم از آن به ......... یاد کرده است و .... 28

1) نفخ صور، صیحه، همه ی اهل زمین مدهوش می شوند و بساط حیات انسان و سایر موجودات برچیده می شود.

2) زلزله شدید، فارعه، همه ی اهل زمین مدهوش می شوند و بساط حیات انسان و سایر موجودات برچیده می شود.

3) نفخ صور، صیحه، با نوری از جانب پروردگار زمین روشن می شود تا سرگذشت انسان ها و حوادث آنها دیده می شود.

4) زلزله شدید، قارعه، با نوری از جانب پروردگار زمین روشن می شود تا سرگذشت انسانها و حوادث آن ها دیده شود.

42-  مهمترین عامل برای تحقق عزم و تصمیم، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در زندگی انسان کدام است؟ 210

1) پایداری در انجام تصمیم (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف...)

2) تسریع در انجام تصمیم (اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون)

3) حضور در پیشگاه خداوند (و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر)

4) توکل و اعتماد به خدا (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ...)

43-  با توجه به آیه ی شریفه « قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براءمنکم» مقام الگویی حضرت ابراهیم و پیروان راستین او ...................بود. 211

1) برخاسته از عنایت خاص پروردگار به آنان                  2) برخاسته از خلوص و توجه عمیق آنان به توحید

3) معلول برائت جستن از قوم کافر و معبودان آن ها         4) علت برائت جستن از قوم کافر و معبودان آنها

44-  گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش ............. در میان ............... بوده است و ............. موید آن است. 213

1) فردی- زنان – فقط دین اسلام                               2) فطری – زنان – فقط دین اسلام

3) فردی – مردان و زنان – همه ی ادیان الهی                4) فطری – مردان و زنان – همه ی ادیان الهی

45-  آنگاه که در گزاردن وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر ، مکلف باید : مصالح مخاطب را رعایت کند و به حداقل موعظه و نصیحت اکتفاء نماید و تصمیم گنه کار بر تکرار گناه، موثر در انجام وظیفه باشد، به ترتیب ، کدام یک از از موارد محقق می شود؟ 214

1) روش- مراحل – شرایط    2) مراحل – روش- شرایط    3) شرایط – مراحل- روش    4) مراحل- شرایط-روش

46- قرآن کریم می فرماید:(خداوند هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است) اشاره به کدام مبارکه دارد؟21

1) صنع الله الذی اتقن کل شی انّه خبیر بما تفعلون

2) الّذین...... یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلاّ

3)  ...ما تری فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور

4) انّ فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب

47- با تدبر در آیه شریفه ی " سنریهم ءایا تنا فی الافاق ء فی انفسهم حتی یتبین لهم انّهْ الحق" کدام مفهوم مستفاد می گردد؟23

1-کافی است که انسان با دیده ی دل، در خود و جهان نظر کند و جلوه های قدرت، حکمت و مهربانی خداوند را در آن ها ببیند.

2-خداوند قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن گردانید تا انسان به کمال واقعی خود برسد.

3-اگر انسان از سرمایه ارزشمندی که خداوند در وی به ودیعه نهاده است بتواند به خوبی بهره مند شود به رستگاری خواهد رسید.

4-در کنار این ودیعه ها و سرمایه های الهی، خداوند انبیاء و پیشوایان خود را به سوی انسان ها فرستاده است تا راه سعادت را به آن ها نشان دهد.

48- شیطان سوگند یاد کرده است که.......و معمولاً از راه ....... انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می کند.24

1) همه ی فرزندان آدم را فریب می دهد مگر مؤمنان با اخلاص را- آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

2) انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همه ی انسان ها بگیرد- آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

3) همه ی فرزندان آدم را فریب می دهد مگر مؤمنان با اخلاص را- سرگرم کردن انسان ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی

4) انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همه ی انسان ها بگیرد- سرگرم کردن انسان ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی

49- قرآن کریم، سرنوشت گروهی که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته اند و خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آینده ی تلخی را که در انتظار دارند فراموش کنند، چگونه ترسیم می کند؟25

1) " یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون او لم یتفکروا فی انفسهم..."

2) " ان الّذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمانّوا بها و الذّین هم عن ءایاتنا غافلون..."

3) " قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاً الذّین ضلّ سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً"

4) " ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الاّ بالحق و اجل مسمّی و ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون"

50- از دقت در آیات " افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً " و " ام نجعل المتقین کالفجار" به ترتیب،......معاد در پرتو..... و ...... الهی مستفاد می گردد.26

1) امکان_ عدل_ حکمت                      2- امکان_ حکمت_ عدل

3 -ضرورت_ عدل_ حکمت                      4- ضرورت _ حکمت_ عدل

51- ظرف تحقق کدام مورد، عالم رستاخیز است؟29

1)      " اِنّ الذّین توفّاهم الملائکة ... فاولئک مأواهم جهنّم و ساءتْ مصیراً "

2)      " یُِِنبّأ الانسانُ یومئذٍ و اَخر "

3)      " الذّین تتوفّا هم الملائکة...سلامُ علیکم ادخلوا الجنّة بما کنتم تعملون "

4)      " انّا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدّموا و آثارهم "

52- گواهی و شهادت فرشتگان، پذیرفته ی دادگاه عدل الهی است، بدان  جهت که ......و.......28

1) در طول زندگی انسان ها، همواره مرقب آن ها بوده اند- از آلایش به خطا محفوظ و مصون اند.

2)در طول زندگی انسان ها، همواره مرقب آن ها بوده اند- تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

3)کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند- از آلایش به خطا محفوظ و مصون اند.

4)کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند- تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند

53- بهره مندی از عزم و اراده ی قوی.... توّکل و اعتماد بر خداوند و معرفت و ایمان به خداوند....... واگذاری نتایج

کارها به یاری تعالی است.210

1) معلول- علت                 2) علت – معلول            3) معلول – معلول               4) علت - علت  

54- زمینه ساز تسلط افراد شرور و عدم استجابت دعا کدام است؟214

1) بی توجهی به خوبان – تسلیم بدان بودن                        2) بی توجهی به خوبان – ترک نهی از منکر

3) ترک امر به معروف - تسلیم بدان بودن                        4) ترک امر به معروف- ترک نهی از منکر

55- جای خالی را گزینه مناسب پر کنید. (سراسری –ریاضی 88)24

رویای صادقانه :هر کدام از ما هنگام ........... رویاهایی را مشاهده می کنیم / این رویاها انواع محتلف دارند.

1)دویدن                2) ایستادن              3) خواب              4) نشستن

56-            به بیان قرآن کریم « خسران زدگی » ........... است . (سراسری –ریاضی 88)

1) علت نشناختن جایگاه خود در کاروان رو به کمال هستی

2)معلول درست استفاده نکردن از سرمایه ها و ودایع الهی

3) علت هدر رفتن و بی ثمر ماندن سرمایه ها و ودایع الهی

4) معلول نشناختن جایگاه خود در کاروان رو به کمال هستی

57-کدام آیه شریفه بیانگر « دوستی و محبت با دوستان خدا » می باشد؟ (سراسری –ریاضی 88)211

1)  قل ان کنتم تحبون الله لکم فاتبعونی یحببکم الله ......

2)قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله .........

3) و من الناس من یتخذ من دون الله اندادای حبونهم کحب الله .......

4) لا تجد قوما یومنون بالله الاخر یادون حاد الله ......

58-کدام مورد به تیری زهر آلود از ناحیه ی شیطان معرفی شده و آثار ترک آن از ترس خدا کدام است؟ (سراسری –ریاضی 88)213

1) ارضای غرایز جنسی – خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس میکند

2)  نگاه به نامحرم – خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.

3)  ارضای غرایز جنسی – خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.

4)نگاه به نامحرم – خداوند به او ایمانی می دهد که شیزینی اش را دردل احساس می کند.

59-حضرت علی (ع) می فرمایند :تمام کارهای نیک حتی ......... در برابر ......... چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور. (سراسری –ریاضی 88)214

1-انفاق در راه خدا –اقامه نماز جماعت                                2) اقامه نماز جماعت –انفاق در راه خدا

3-امر به معروف و نهی از منکر –جهاد در راه خدا                    4) جهاد در راه خدا –امر به معروف و نهی از منکر

60-             به کدام مورد زکات تعلق می گیرد؟ ویک از موارد مصرف آن کدام است؟ (سراسری –ریاضی 88)216

1) برنج، گندم، جو – ابن سبیل                     2) برنج، خرما، کشمش – فی سبیل الله

3)گندم، جو، خرما – ابن سبیل                     4) گندم، برنج، خرما – فی سبیل الله

61- سهولت گرایش به گناه و آسان پذیریِ ذلت آلودگی به خطا.......... است.24

1) معلول جهل از حقایق                           2) علت جهل از حقایق                                               

3) علت غلفت از خدا و آخرت                       4) معلول غلفت از خدا و آخرت                                         

62- فرجام غفلت از مرگ و زندگی برتر را کدام آیه ترسیم می کند؟25

1) یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون او لم یتفکروا فی انفسهم

2)  ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة و اطمانوابها و الذین هم عن  ءایاتنا غافلون

3) والذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و عزتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا...

4)   الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً اولئک الذین کفروا بایات ربهم...

63- کدام مطلب در مورد عالم برزخ صادق نیست؟27

1)روح و جسم انسان توسط ملائکه بدون هیچ کم و کاستی دریافت میشود

2) حقیقت انسان پس از مرگ از آگاهی و شعور کاملی بر خوردار است

3)مرحله اول پاداش و جزاء مومنان و کافران در عالم برزخ آغاز می شود

4)    وقتی خداوند روح مومنان را می گیرد او را در کالبدی مانند کالبد دنیا قرار می دهد

64- پاداش کیفری و اخروی ساخته......ماست و قرآن خطاب به کسانی که زر سیم گنجینه کرده در را خدا انفاق نمی کنند می فرماید:29

1- اعمال-" انما هی اعلمالکم ردت الیکم "                                  2) اهداف- " فذوقوا ما کنتم تکنزون"

3) اعمال- " فذوقوا ما کنتم تکنزون "                                        4) اهداف-  " انما هی اعلمالکم ردت الیکم "

65- کسی که دوستی خدا را محبوب زندگی خود قرار داده است ............ به او هم دوست دارد و امام سجاد (ع) از درگاه خداوند در خواست می کند:211

1)  راه وصول- " ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله"

2) راه دوستی- " ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله"

3) راه دوستی- " اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک "

4)  راه وصول-  " اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک "

66- به بیان امام علی (ع) و امام صادق (ع) احساس شیرینی ایمان ......... و پوشیدن لباس نازک و بدن نما نشانه ی ........... است.13-12 -2

1)  معلول کنترل نگاه به نامحرم- سستی و ضعف دین

2) علت پاک نگه داشتن دامان از گناه- احساس ذلت و بی بهره بودن از عزت

3)  علت پاک نگه داشتن دامان از گناه- سستی و ضعف دین

4)  معلول کنترل نگاه به نامحرم- احساس ذلت و بی بهره بودن از عزت

67- بنا به فرمایش امام باقر(ع) کدام مورد از نتایج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نمی باشد؟214

1) از دشمنان انتقام گرفته شود

2)  کسب و کار مردم حلال و حقوق افراد تامین گردد

3) همه ی مستحبات به وسیله آن برپا شود

4)  در سایه آن آبادانی و کارها روبه راه شود

68- " غارمین" و ذی القربی" و " مولقه قلوبهم" و "یتامی" به تریب مشمول کدام یک از انفاق های واجب است؟216

1)   خمس- زکات-  خمس- زکات                             3)   زکات-زکات- خمس-  خمس

2)  زکات-  خمس- زکات – خمس                             4) خمس-  خمس - زکات-زکات

69-این که گفته شود:«خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها و زشتی ها را درک کند و آن گاه که به سوی زیبایی ها روی آورد در درون خود، احساس خرسندی نماید و اگر بسوی بدی ها و زشتی ها رهسپار شود، ملامت گر خویش باشد» توجه ما به کدام آیه جلب می شود؟ (سراسری انسانی 86) 23

1) و نفس ما سَواها فَألهما فجورَها و تقواها

2) فاذا سَوّیتُه و نَفَخْتُّ فیه من روحی فَقعُوا له ساجدین

3) انّی اعلم غیب السمواتو الأرض واَعْلم مه تُبدون و ما تکتمون

4) و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطّیبّات

70- سوگند های مؤکد شیطان برای فریب فرزندان آدم به انتقام........بود و عامل مؤثر در اثر گذاری وسوسه های او ......است. (سراسری انسانی 86)              24

1) مأمور شدن به سجده به انسان ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

2) رانده شدن از در گاه الهی ـ هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

3) رانده شدن از درگاه الهی ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

4)مأمور شدن به سجده بر انسان ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولانی

71- با تدبّر در آیه ی شریفه ی «وَ ما خَلَقنَا السَّماء و الارضَ و ما بَینهُما باطلاً» قرآن لازمه ......... و نشانه ای بر .......... معاد است. (سراسری انسانی 86)26 

1) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ ضرورت

2) عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا (در جهان ابدی) می داند ـ امکان

3) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ ضرورت

4) عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد ـ امکان

72- بهترین گواهان قیامت ............ اند زیرا ............. (سراسری انسانی 86)28

1) پیامبران و امامان ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

2) فرشتگان الهی ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند

3) فرشتگان الهی ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

4) پیامبران و امامان ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند

73- حضرت شعیب (ع) نه تنها در مقابل اذیت و آزار قوم خود عقب نشینی نکرد، بلکه به تلاش خود امیدوار و مصمّم بود و به آنان فرمود: (سراسری انسانی 86)210

1) «اِنی توکَلتُ علی الله ربی و ربکم»                    

2) «قل حسبی الله علیه یتوکَل المتوکّلین »

3) «و ما توفیقی الاّ بالله علیه توکَلتُ و الیه اُنیب»

4) «فاذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحُبُّ المتوکّلین»

74- کدام مطلب با آراستگی در دین اسلام مصداق ندارد؟ (سراسری انسانی 86)212

1) مؤمنان حضور عزتمند با عفت و آراسته دراجتماع دارند.

2) دین اسلام دین آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن است.

3)پیشوایان دین اسلام تنها به زیبایی باطنی خود می پرداختند.

4) خداوند دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود آراسته باشد.

75- کدام یک از بستگان برای مردان نا محرم اند؟ (سراسری انسانی 86)213

1) زن پدر ـ دختر زن ـ دختر عمو                                 2) زن برادر ـ‌ خواهر زن ـ دختر عمو

3) زن برادر ـ دختر زن ـ دختر خواهر                            3) زن پدر ـ خواهر زن ـ زن پسر

76- آن گاه که «احتمال اثر» مبنای وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و «خود برتر بینی» مورد تنفر گزارنده ی این فریضه قرار گیرد و علم به واجبات و محرّمات، مورد توجّه مکلّف واقع شود، به ترتیب، کدام امر محقّق می گردد؟ (سراسری انسانی 86)214

1) مراحل ـ شرایط ـ روش   2) روش ـ مراحل ـ شرایط   3)شرایط ـ مراحل ـ روش   4) شرایط ـ روش ـ شرایط

77-  به بیان قرآن کریم، «خسران زدگی» ................................... است. (ریاضی 86)24  صفحه 56

الف: علت نشناختن جایگاه خود در کاروان رو به کمال هستی

ب: معلول درست استفاده نکردن از سرمایه ها و ودایع الهی

ج: علت هدر رفتن و بی ثمر ماندن سرمایه ها و ودایع الهی

د: معلول نشناختن جایگاه خود در کاروان رو به کمال هتی

78-  پیام آیه شریفه: «و یعلمون ظاهراً من الحیوه الدنیا و هم عن الآخره هم غافلون* او لم یتفکّروا فی أنفسهم ما خلق الله السموات و الارض الّا بالحق» این است که ...................... . (ریاضی 86)25

الف: هدفدار نیافتن آفرینش، به غفلت از آخرت و دل بستگی به ظاهر دنیا می انجامد.

ب: غفلت از آخرت، علت دل بستن به دنیا و به کار نینداختن تفکر در آفرینش است.

ج: نظام آفرینش، هدفدار و غایت مند است و حرکت کاروان هستی، به سوی خدا است.

د: دل بستن به دنیا و هدف قرار دادن آن، معلول غفلت از آخرت است.

79-  با توجه به آیه شریفه: «حتی إذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلی اعملٌ صالحاً فی ما ...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (ریاضی 86)27

الف: انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیشتری برخوردار هستند.

ب: انسان، پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درک می کند.

ج: انسان در جهان آخرت اختیار ندارد ولی بساط تکلیف باز است.

د: انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ می شود و تا قیامت در آنجاست.

80-  کدام مفهوم صحیح است؟ 28

الف: در قیامت پرده های غفلت کنار زده می شود و عین عمل مشاهده می شود.

ب: در عالم برزخ پرده های غفلت کنار زده می شود و جنبه ظاهری و باطنی عمل مشاهده می شود.

ج: در قیامت پرونده هر انسانی را به گردن خودش می آویزند تا عین عمل مشاهده شود.

د:  در قیامت پرونده هر انسانی را به گردن خودش می آویزند تا جنبه واقعی عمل مشاهده شود.

81-  کدام آیه شریفه بیانگر «دوستی و محبت با دوستان خدا» می باشد؟(ریاضی 86)211

الف: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ...»

ب: «قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الّا علی الله ...»

ج: و من الناس من یتخذ من دن الله انداداً یحبونهم کحب الله ...»

د: لا تجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله»

82- کدام مورد به تیری زهرآلود از ناحیه شیطان معرفی شده و آثار ترک آن از ترس خدا کدام است؟ (ریاضی 86)213

الف: ارضای غرایز جنسی ـ خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس می نماید.

ب: نگاه به نامحرم ـ خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.

ج: ارضای غرایز جنسی ـ خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.

د: نگاه به نامحرم ـ خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس می نماید.

83- حضرت علی علیه السلام می فرمایند: تمام کارهای نیک، حتی .................... در برابر ................... چون قطره آبی است در برابر دریای پهناور. (ریاضی 86)214

الف: انفاق در راه خدا ـ اقامه نماز جماعت                      ب: اقامه نماز جماعت ـ انفاق در راه خدا

ج: امر به معروف و نهی از منکر ـ جهاد در راه خدا                        د: جهاد در راه خدا ـ امر به معروف و نهی از منکر

84- «غارمین» و «ذی القربی» و «مؤلفه قلوبهم» و «یتامی» به ترتیب، مشمول دریافت کدام یک از انفاق های واجب می شوند؟ (ریاضی 86)216

الف: زکات ـ خمس ـ زکات ـ خمس                            ب: زکات ـ زکات ـ خمس ـ خمس

ج: خمس ـ زکات ـ خمس ـ زکات                               د: خمس ـ خمس ـ زکات ـ زکات

85- « خلقت محکم و استوار در نظام آفرینش» که حاکی از وجود پدید آور «مدبر و حکیم» است از دقت در کدام آیه مفهوم می گردد؟

1) ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور

2) هو الّذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً و قدّره منازل لتعلموا عدد السنین

3) و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمرّ مرّ السحاب صنع الله الّذی اتقن کلّ شی

4) ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النّهار لایات لاولی الالباب

86- علت اینکه شیطان خطاب به انسان ها می گوید: مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید، کدام موضوع است؟

1) ما انا بمصرخکم

2) و ما انتم بمصرخیّ

3) انّ الله وعدکم و عد الحقّ

4) ما کان لی علیکم من سلطان

87- با توجه به آیات ( بل یرید الانسان لیفجر امامه) و ( و ما یکذب به الّا کلّ معتد اثیم) کدام موضوع به ترتیب از زمینه های سبب انکار معاد است؟

1) گناه-گناه       2)گناه-نفاق            3)کفر-گناه               4  )کفر-نفاق

88- آیه ی شریفه ی ( منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری) موضوع ...... در نفخ صور ... است.

1) زنده شدن همه انسان ها- اول

2) زنده شدن همه انسان ها-دوم

3) مدهوشی اهل آسمان و زمین- دوم

4) مدهوشی اهل آسمان و زمین- اول

89- پیام کدام آیه، زمینه ساز سرودن ابیات زیر است؟

ای دریده پوستین یوسفان/ گرگ برخیزی از این خواب گران

گشته گرگان یک به یک خوهای تو/ می درانند از غضب اعضای تو

ز آنچه می بافی همه روزه بپوش/ ز آنچه می کاری همه روزه بنوش

1) و قُضِیّ بینهم بالحقّ        2) و نَضَعُ الموازینَ القِسط           3) و الوزنُ یومئذٍ الحَقّ             4) فَذوقُوا ما کنتم تَکُنِزون

90- اکسیر حیات بخش به مردگان و مبدّل کننده ی کم طاقتان به شکیبایان، ... است که آیه ی شریفه ی ... حاکی از آن است.

1) عشق و محبّت الهی- قل اِن کُنتُم تُحِبّون الله یُحبِبکم الله و یغفرلکم ذنوبکَم و الله غفور رحیمّ

2) عبادت خالصانه ی پروردگار- قل اِن کُنتُم تُحِبّون الله یُحبِبکم الله و یغفرلکم ذنوبکَم و الله غفور رحیمّ

3) عشق و محبّت الهی- و من النّاس من یتّخذ من دونِ الله انداداً یحبّونهم کَحُبّ الله و الّذین آمنوا اشدّ حُبّا ِلله

4) عبادت خالصانه ی پروردگار- و من النّاس من یتّخذ من دونِ الله انداداً یحبّونهم کَحُبّ الله و الّذین آمنوا اشدّ حُبّا ِلله

91- عزّت نفس آدمی، آن گاه لکّه دار می شود که .... و .....

1) پذیرای حقارت و پستی باشد- با فطرت عزّت طلب خویش سر سازش نداشته باشد.

2) هواپرستی را وجهه ی همّت خود قرار دهد- با فطرت عزّت طلب خویش سر سازش نداشته باشد.

3) پذیرای حقارت و پستی باشد- اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمائی و جلب توجه دیگران قرار دهد.

4) هواپرستی را وجهه ی همّت خود قرار دهد- اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمائی و جلب توجّه دیگران قرار دهد.

92- « توسل جستن به موعظه و نصیحت»، «هم چون، طبیبی مهربان رفتار کردن»، « آگاهی به مفسده نداشتن»، « با استدلال و منطق کار را پیش بردن»، به ترتیب کدام یک از احکام امر به معروف و نهی از منکر است؟

1) مراحل- روشها- مراحل- شرائط              2 ) مراحل- روشها- شرائط- مراحل

3) روشها- مراحل- شرائط- مراحل              4) روشها- شرائط- مراحل- شرائط

93- با توجه به آیه ی شریفه ی: یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا الله و ذروا ما بَقِیَ من الرِّبا اِن کنتم مؤمنین فأن لم تَفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله و رسوله فأن تبتم فلکم رُنوسُ اموالِکم لا تَظْلِمون و لا تُظلَمون مفهوم می گردد که ... و ... است.

1) خود داری کردن از رباخواری مشروط بر تحقّق ایمان- توبه از رباخواری، معلول دفع ستمگری و ستم پذیری

2) کمال ایمان در گرو خودداری کردن از رباخواری- توبه از رباخواری، معلول دفع ستمگری و ستم پذیری

3) کمال ایمان در گرو خودداری کردن از رباخواری- اعلان جنگ با خدا و پیامبر، معلول ترک نکردن رباخواری

4) خودداری کردن از رباخواری مشروط بر تحقّق ایمان- اعلان جنگ با خدا و پیامبر، معلول ترک نکردن رباخواری

94- به بیان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه « عدم تجاوز مخلوقات از محدوده ی چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند حاکی از آن است ....»

1) خدای متعال این نظام را از روی الگوی از قبل تعیین شده نیافرید.

2) آثار صنع و نشانه های حکمتش در نو آوری و خلقت بی نظیرش هویداست.

3) مخلوقات در هر زمان یا دلالتی استوار، آفریننده ی خود را نشان می دهند.

4) هر مخلوقی در نظام موجود جایگاهی خاص با ویژگی های خاص خود دارد.

95- همه چیز را،  وابسته به خالق ... لازمه ی برخورداری از سرش خدا آشنا، خداگرا و خداپرست است که آیه ی ... حاکی ازآن است.

1)  یافتن- ( اولم یکف برَبک انّه علی کنّ شیء شهید)

2) دانستن- ( اولم یکف برَبک انّه علی کنّ شیء شهید)

3) دانستن –(ستریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفْسهم حتّی یتبیّن لهم انّه الحَقّ)

4) یافتن- (ستریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفْسهم حتّی یتبیّن لهم انّه الحَقّ)

96- رغبت در اطاعت خداوند و مواظبت بر پاکیزگی از آلایش به گناه، ... است و تنها راه نفوذ شیطان ... است.

1) علّت شوق رسیدن به پاداش آخرت- ایجاد وسوسه در انسان

2) معلول شوق رسیدن به پاداش آخرت- ایجاد وسوسه در انسان

3) علّت آگاهی به تأثیر کمال بخش اطاعت- هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

4) معلول آگاهی به تأثیر کمال بخش اطاعت- هوس ها و نفس امّاره ی خود انسان

97- با توجّه به آیه ی شریفه ی: ( قل هل ننبّئکم بالأخسّرین اعمالاً...)، زیان کار ترین مردم کسانی اند که ...

1) از توجه به آخرت، بی نصیب ماندن و خود را «حبط» نمودند.

2) خود را سرگرم لذّات دنیا نمودند و از آخرت و نعمتهایش بی بهره شدند.

3) سعی و تلاش آنان مصروف دنیا شد، به این گمان که بهترین عمل کرد را دارند.

4) دنیا را هدفت خود قرار دادند با تکیّه بر این که دنیا، نقد است و آخرت، نسیّه.

98- از دقّت در آیه ی شریفه ی: ( الّذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق السّماوات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً) مفهوم می گردد که ...

1) روح وحدت بخش به تمام مجموعه های جهان، «هدف و غایت» است.

2) تمام اجزای شکل دهنده به آفرینش از نظم و هم آهنگی غیر قابل وصف، برخورداند.

3) هر جزئی از اجزای جهان، خواصّ مخصوص به خود را دارد و کار مخصوص به خود را انجام می دهد.

4) اجزای شکل دهنده به جهان با آرایش مخصوص به خود در کنار یک دیگر به انجام وظیفه ی خود می پردازند.

99- عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از .... است که آیه شریفه ی ... حاکی از آن است.

1) وجدان اخلاقی و نفس ملامت گر او- ( لا اُقسم بیوم القیامهِ و لا اُقسم بالنّفس الّلوّامه)

2) گرایش او به نیکی ها و زیبائی ها- ( و نفسٍ و ما سوّاها فألهمها فجورَها و تَقواها‌)

3) وجدان اخلاقی و نفس ملامت گر او- ( و نفسٍ و ما سوّاها فألهمها فجورَها و تَقواها‌)

4) گرایش او به نیکی ها و زیبائی ها- ( لا اُقسم بیوم القیامهِ و لا اُقسم بالنّفس الّلوّامه)

100- از دقت در کدام آیه « ضرورت معاد با توجه به عدل الهی» مفهوم می گردد؟

1) ( ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلاً )

2) ( افحبتم انّما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون )

3) (ام نجعل الّذین امنوا و عملو الصّالحات کالمفسدین فی الارض)

4) ( ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الّا بالحقّ و اجل مسمّی)

http://www.ghohestan114.blogfa.comتاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٠ | ٦:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()